J. C. Jacobsens arkiv

1851-08-08

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Nicoline Faye

Dokumentindhold

Rejsebrev fra Italien

Transskription

Majland d 8 Au
gust


Min kjære Nicoline!
I Aftes kom vi her til Milano, og hvor blev jeg ikke glad ved Brevene fra Hjemmet, Carl .... paa mit Skjød for at faa Lov at læse Brev fra Tante Faye. Da jeg var færdig med at læse, saae jeg hans Øine som fulde af Vand, da han bemærkede at jeg saae det, fortalte han mig hans Øine vare daarlige, men jeg troer vist ikke Det var andet ind (end, red.) en "Tønde Sement" der var kommet i dem. Da vi i Morges stod op gik vi strax i Mailanner Dom Kl 9. Det er vist den skjønneste Kirke i Europa, Peterskirken er jo større, men denne er af det pure Marmor, Loft, Væge, Piller (?), Gulv, alt udvendig og invendig de deiligste Spire (?) saa fine saa indgraverede, de saa ud som det var Kniplingspidser.Der var Gudstjeneste, men det er væmmeligt at see, den ...tation (?) og paatagne Hellighed, hvormed de fede, tykke ....serede Munke vralter omkring paa. Der ere forskjellige smukke Gravmæler, saaledes et af en Pave sat over sin Broder en Kriger det er efter Michelangelo Portalet med 6 Søiler af det fineste kolørt Marmor. Der ere 3 smukke Bronze Statuer. Der er (?) en Mængde smukke Glasmalerier. Vi gik der inde i 3 Timer, derpaa gik vi til Triumfbuen, (Fredsbuen) den er bygget efter Napoleons Anmodning, omtrent i Form med Titusbuen, den er sat ved Enden af Simplon-Veien, den første Vei der blev dannet over Alperne, og som Napolion lod anlæge for at gaae med sin Krigshær derover og for at forbinde Italien

med Frankrig, som jo var en af hans store Planer.Det lynede, og tordnede, og begønte med at regne vi vare vel en ½ Miil fra Byen saa vi gik døgtig til. Da vi havde naaet den fik J: Lyst at se et gammelt Maleri af Luino som var i en Kirke. Jeg spaaede  Regn en Masse thi endnu havde vi kun faaet det Draabeviis, J: mente det blev Intet til, og vi gik til Kirken, nu var det saa kulsort at vi næppe kunde see der var et Maleri indsige hvad det skulde betyde, og da vi kom ud skyllede Regnen ned forfærdelig. Vi skulde gaae efter Kort , altsaa standse hvært Øieblik og see paa Det, Det var jo den første Fart vi gjorde i Byen, men det kunde vi nu ikke alsaa blive vi vildt, vi stode nu i en Port, spurgte Vei, men ingen vidste det, eller havde Lyst at svare enhvær havde nok at gjøre med sig selv. Regnen vedblev og da Gaderne ere flade, Stenene mest fliser der er ingen Rennestene, men huller i Jorden som tage Vandet men disse ere ikke beregnede paa Vandfald altsaa gik vi i det til Anklerne. Vi saa om Vogne, ja Pyt, saaledes gik vi fra 2 til 3 1/4 uden at naae Hotel Beigh-mann Regnen var ophørt, men vi gik af alle Kræfter, endelig saae vi da Land og Hjem. 
Hvær en Trævl i Vadskerballen som kunde vaskes. Men jeg kunde ikke strax gaa til Table d'Hote.J: og C: gik Eftm uophørlig .....  fra 9 til 4 foretrak jeg at hvile lidt, faae en Ret Fisk og Melon og nu har jeg skrevet, Jacobsen og Carl er alt paa Fart igjen, blot det ikke bliver alt for meget. Alt gaar..... forsaa-

vel.., og vi gaae det tellige saa overordentlig grundig igjennem sa jeg rigtignok tit øndsker gid det nu var nok. Løverdag. Idag seer det maadeligt ud Jacobsen har i Nat og i Morgenstunden haft Diarred han saa ussel ud, Carl ligger paa Sofen af Qualme og Mathed, .... syg, J: gik for en Times siden paa Billedgalleriet, men der var ikke en Stol han kunde hvile paa, saa nu kommer han reent mat og syg tilbage. Du kan troe det er en Engstelse jeg tit lider af, hvad der skal blive af blant Fremmede naar noget indtræffer og det er dog anden Gang J: har forkjølet eller for... sig, var jeg blot gaaet med i Aftes havde de vist vist ikke gaaet saa langt. Herefter vil jeg hellere gaae med, jeg troer i Grunden jeg taaler lige saa meget som de andre, af legemlig Anstrengelse. Søndag Aften. I Nat hat J: ikke sovet meget thi han har transpireret, men det er godt thi i Gaar led han af ... Hede Maven har i Nat og Dag været god. Kl. 11 gik vi ud paa Corsoen en smuk Gade med Basarer, i en drak vi Chocolade. Besøgte Dom, og Billedgalleriet, saa Malerie af Rafal Marias Trolovelse. Vi saae Malerier som er 500 Aar Kopier stod ved Siden af med friske Farver men de Gamle overgaaer dem langt, man seer saa tydelig hvordan de have været, bedre ind Maleren (?). Vi gik nu hjem og hvilede lidt for J: og C. vare matte . Efter Middag kjørte vi ud besaa endnu en Gan(g) Fredsbuen Arenaen 
som Napolion har ladet opbygge. Derefter kjørte vi op og ned af Corsoen nogle Gange telige med 40 andre Vogne det er Milanesernes Fornøielse. Og det var morsom for en Gang men i Morgen ville jeg vælge at kjøre ud af en Vei, men

de kjende ingen Andre ind Corso. De saae ogsaa kjedelige ud. Her er ingen Steder man hører Musik og ingen smukke Spasere Gange. Vi have endnu ingen Bye været i hvor der har været saa megen Liv, og saa mange Forlystelses Steder som i Kjøbenhavn, den er ogsaa omtalt af alle Reisende som en behagelig Bye at komme til. Her er smukke Paladser, men de ere "Glimmer Blomster uden Duft" man seer aldrig nogen i et Vindue eller en rigtig velklædt Dame paa Gaden gaaende, kun fra 6 til 8 kjørende. I Gaar var det en lang Dag.  Jeg sad hele Dagen for lukkede Skaader kunde knap see at læse, Solen staar paa og saa maae man lukke og det gjør det Indtrøk som om den halve Gade var uddød. Italienerne holde meget af Halvmørke, det kommer af de ere Grise. Man kan beboe et Sov Værelse i 4 a 5 Dage der bliver 
aldrig sat en Kost paa, der er lagt et Teppe paa, og det ligger fremme og venter til det er slidt op.Men naar man .... glemmer man det, for det interessante og pikante som er ved dem, hellere en griset Italiener end en renlig Englænder, naar der ellers intet er ved ham.Men nu maae jeg sige Dig Lev vel. Gudskelov det gaar ad Hjemmet nu det sige vi alle uagtet vi dog more os. Vi drak Christine Skaa i 2 Dage, Carl holder usigelig af hende, han ville gjerne drikke den hver Dag. Det er mig ret inderlig kjært at han kan føle saa varmt. Det troede jeg neppe. Hils de kjære Pigebørn og alle Kjære, det er ikke saa mange. Men Du min kjære Nicoline være hilset og savnet af Din hengivne Laura [står på side 1] 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Milano
FA 2-021-00006, æske F 7
Rejsebrev, rejsebreve