J. C. Jacobsens arkiv

1885-08-22

Dokumentindhold

Om kopierne af statuerne til Neptunfontænen på Drottningholm og de 2 på Heleneborg.

Transskription

Carlsberg d 22de. August 1885.

Dhrr Faustman & Østberg
Stockholm.

I Gjensvar paa Deres meget ærede Skrivelse af 19de d. M. har jeg den Fornøielse at meddele Dem, at jeg i Henhold tl det mig af mine Kolleger i Bestyrelsen for Frederiksborg Museet overdragne Hverv hermed paa Museets Vegne antager Deres Tilbud om at levere de omhandlede 16 Bronzestatuer, som efter vor Aftale blive støbte af samme Metal som Originalerne og ciselerede under Professor Børjesons Ledelse, ligesom han ogsaa modellerer den manglende Figur og foretager de fornødne Reparationer paa de andre Statuer.-
Ligeledes antager jeg den af Dem betingede Pris for det samlede Arbeide til Beløb 39,800 Kroner, hvorom jeg forventer den lovede Contract fremsendt til min Underskrift.-
I Forbindelse hermed tillader jeg mig at bringe i Erindring, at der foruden de nævnte 16 Statuer paa Drottningholm endvidere findes paa Heleneborg en Statue

af en siddende Triton (Dr Bøttigers Værk Pl XVI B) der ligesom de 2 andre pl. XIV A og B, hørte til Neptuns Fontainen paa Frederiksborg og skam ikke kan undværes naar denne Fontaine paany skal opstilles.
Denne Triton lovede lovede Professor mente Hr Rigsantiqvar Hildebrand, at man uden Vanskelighed vilde erholde Eierens Tilladelse til at tage Gibsafstøbning af, hvilket Hr. Børjeson lovede at vilde udvirke, forsaavidt Eieren som Hr. B formodede var villig til at sælge Statuen. Dersom det sidste ikke er tilfældet haaber jeg at der faaes en Gibsafstøbning af denne Triton og jeg beder Dem da at meddele mig Deres Pris for en Afstøbning deraf i Bronze.

Med høiagtelse ærbødigst

[Med blyant påførte målangivelser]

Neptun 2,06
Gesims 0,50
til næste 50+82 1,32
Gesims 0,32
til næste 50+1,40 1,90
Postament 2.
8,10
Indfatning 1
9,10

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
Stockholm
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, Neptunfontænen, mæcenvirksomhed