J. C. Jacobsens arkiv

1868-07-04

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om anbefalinger til Carl i forbindelse med hans Englandsrejse.

Transskription

Carlsberg d 4 Juli 1868.

Kjære Carl!
Det lader til, at I Strasbourgere høre til dem, der ikke ride den dag de sadle; thi for 8 dage siden heed det, at I skulde reise sidste Tirsdag og nu tales der om 15 Juli!- Jeg skrev, som jeg meldte sidst, i Søndags til Pontoppidan med bøn om at anbefale Dig til Westenholtz og allerede i Mandags tilskrev han mig et hjerteligt Brev, hvori han meldte at han havde efterkommet min Opfordring og paalagt den i London tilstedeværende Associé af Huset at gjøre Alt for at skaffe Dig Adgang overalt hvor Du ønsker det i England og Holland. Han omtaler med megen Varme min Plan at indføre Fabricationen af Engelsk Øl til Export her i Danmark og han udbryder i den Anledning "og skal Nogen kunne optage Kampen saa maa det være en saa praktisk og

Theoretisk udviklet ung Mand som deres Søn. Gud give Dem og Deres Hustrue fremdeles Glæde af Carl!"-- Jeg har senere talt med Japetus Steenstrup og med Mr Wain (der er Burmeisters Kompagnon) og De have begge sagt, at Pontoppidan's og Westenholtzs' Anbefaling var den bedste, der kunde faaes og at deres udstrakte Forbindelser ved Malterier og Bryggerier vilde kunne skaffe Dig Adgang overalt-- Hermed er jeg dog ikke blevet staaende, men gik i Tirsdags til Etatsraad Suhr, som jeg tillige havde en anden Forretning med, for at bede ham om Introduktionsskrivelse.- Han kom mig selv i Forkjøbet ved at sige, at han havde hørt at Du skulde til England og om han ikke skulde forsyne Dig med Recommandationer. Da jeg sagde, at jeg netop vilde bede ham derom, men ikke vidste hvor Du vilde trænge til dem, sagde han, at han kunde

introducere Dig i de fleste Søestæder især paa Østkysten, hvor han har Betydelige Forbindelser i Korn- og Kulhandelen. Iøvrigt tilføiede han paa min Bemærkning om, at det vistnok var vanskeligt at faae fast Ansættelse eller dog stadig Adgang i et Bryggerie, "at han med Hjælp af Baron Hambro og Andre troede at skulle faae enhver Dør til at springe op for Dig naar det var Dig om at gjøre, at komme ind og gaae tilbunds paa et bestemt Sted, hvilket det saa var". Dette var jo en meget glædelig Meddelelse, der fjernede den sidste Rest af Frygt for at Opholdet i England ikke skulde bringe de forventede Frugter og dermed den sidste Rest af Tvivel om at det var rigtigt, at lade et saa sikkert Gode, som en Saisons Ophold som Medhjælper i Erhards Bryggerie af Hænderne--

Lad mig nu strax vide, saasnart Du faaer dette Brev, hvorledes Din og Eugènes' Reiseplan er, hvilke Stæder i ville besøge og hvorlænge hans Rundreise med Dig vil vare for at jeg kan forberede Eders Modtagelse saavidt muligt---Lad mig vide itide naar Du trænger til Remisser: I England er Op-holdet dyrt---Suhr spurgte om Du var dygtig i det Engelske, hvilket jeg ikke kunde besvare bekræftende, men bemærkede, at Du havde lært og læst ikke saa lidet, kun ikke talt det.-"Ja, da maatte Du lægge Dig vel derefter dersom Du vilde være vel anseet og blive vel optaget i England, men det kom jo hurtigt naar Du først var der".Det Samme sagde Japetus forleden som tillige gjorde opmærksom paa den umaadelige Betydning som Klædedragten og det Ydre har i England.- Naar man ikke gaar med

Hat, Halstørklæde, Handsker osv efter engelsk Skik, bliver man betragtet som en Klodrian, der har vidst at tilsnige sig en Anbefaling for at trænge sig ind i godt Selskab.-- Dette er Noget der saa lidet stemmer med din Smag og Tilbøielighed at jeg ikke tidlig nok kan forberede Dig derpaa.-Da Linds i saa høi Grad have rost din Belevenhed, osv, der dannede en stærk Contrast til din tidligere upolerede Hensynsløshed, antager jeg, at Du nu ikke vil have vanskeligt ved ogsaa at declinere din ydre Personlighed efter den engelske Grammatik. Linds havde skrevet et Brev til Dig forleden dag, men jeg bad dem at lade det ligge, til de fik Underretning om hvor Du var i Verden. Nu skal jeg bede dem sende det til Strasbourgs. 6fra de fleste af vore Venner skal jeg hilse Dig. De vare samlede her i Torsdags med Bloch og hans Kone.
Vi holde Alle meget af Alma, saa meget, at hun er nærved at stille Margarethe Rode i Skyggen der ogsaa var her med sin Mand;
Fru Vus havde sin nye rød og hvidstribede Kjole fra Paris paa, og saae nydelig ud deri.-
Hermed maa jeg slutte i flyvende galop. Hilsen fra din Moder. Glem ikke at lade os faae Reiseplanen (Rhinen kan Du vist godt springe over).
Husk de lovede Photographier af dine Veninder og Gloxin's sande Navne..Jeg har faaet Barbedienne's Brev, som jeg nu skal besvare.
Din Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk

København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Rejse