J. C. Jacobsens arkiv

1867-09-05

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker for et fødselsdagsbrev fra Carl og håber, at det kommende år vil blive knap så rigt på sorger og bekymringer. Om begning af lagerfade i Strasburg.

Transskription

d 5t . Septbr 67

Kjære Carl!

Tak for dit Brev og for dine gode Ønsker paa min Fødselsdag. Jeg vil ogsaa selv ønske, at det kommende Aar maa blive mindre rigt paa Sorger og Bekymringer end det forløbne, men jeg haaber i hvert Fald, at jeg skal møde hvad der maatte komme med samme Resignation, som tidligere og at jeg skal bevare moralsk og aandelig Kraft til at gjøre min Pligt til det Yderste.- Den sidste Tid har været i høi Grad anstrengende for mig, da der har været saa utallige Arbeider, der skulde være færdige i stor Hast og som alle krævede min personlige Ledelse og Ordning, men det er heldigviis lykkedes at faae alt det Fornødne til at foretage de første Brygninger i complet Stand til den bestemte Tid, saa at det første Bryg fandt Sted i Søndags i enhver Henseende

tilfredsstillende og all right. Idag have vi brygget anden Gang og i næste Uge skal brygges 4 Gange, som sædvanligt, og derefter, naar der er vundet tilstrækkelig ny Gjær, regelmæssigt hver Dag.- Jeg vil da kunne faa det nye Øl tilstrækkeligt aflagret, til det gamle Øl slipper op, men
der er heller ikke det mindste tilovers, saa at min Beregning, at begynde d 1ste Septbr, har holdt nøiagtigt Stik.- Det er en stor tilfredsstillelse at see, at en udholdende Anstrængelse hverken har været overflødig eller frugtesløs.- Den uop-hørlige Anstrængelse i den sidste Tid er Skyld i at dette Brev kommer noget senere end sædvanligt og at jeg heller ikke denne Gang faaer Tid til at skrive et tydsk Brev til Eieren af Jedlersee, men jeg stoler paa at de Anbefalinger Du medbragte fra Strasbourg ville være tilstrækkelige og i hvert Fald

af større Betydning end en fra mig, der kun støtter sig til nogle Timers Bekjendtskab for 12 Aar siden .- Efter dit sidste Brev antager jeg ogsaa, at Du nu har truffet dit Valg i hvilket det forekommer mig, at din Ulyst til at komme i Berøring med en Jøde spiller noget for stor en Rolle, naar der kun er Noget at lære i hans Bryggeri. Dog, det maa Du jo selv afgjøre.- Tak for dine Meddelelser om Begen. De indeholdt vel ikke synderligt Nyt, men jeg fik i al Fald Bekræftelse paa det, jeg hidtil har anseet for usandsynligt, at Tyroler Begnens Aroma alene hidrører fra Voxestedets Eiendommelighed og ikke fra særegne Træsorter eller en særegen Behandling.- Apropos, har Du deeltaget i eller særlig lagt Mærke til Fremgangsmaaden ved Begningen af Lagerfadene i Strasbourg ? Det kan synes

uvæsentlig men har dog en stor Indflydelse paa Øllets Smag. Husk paa, at naar Du skal bestyre et Bryggeri som Brygmester, maa Du kunne udføre og lede alle Arbeider uden Undtagelse og dersom Du maa tage en Plads som Næstkommanderende, er det især Detailler der vil tilfalde
Dig.
d 6te. Septb.Jeg maatte standse i Aftes og idag er der ingen Ro til at skrive. Jeg maa derfor slutte. Jeg skal forhøre om Creditivet er kjøbt i Guld eller Papirgylden. Lev vel!
 
Din hengivne Jacobsen
Hermed et Brev fra din Mama.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Gær, antisemitisme, beg, familieliv