J. C. Jacobsens arkiv

1870-03-05

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om tegninger af Mellembryggeriets facade, Adolf Jerichaus monument for H. C. Ørsted og Bissens relief 'Hektors Afsked'.

Transskription

d 5 Marts 1870

Kjære Carl!

Det glædede mig af dit Telegram d 3de at see, at mit Brev allerede var naaet til Dig of at den fortrædelige Forstyrrelse i Postgangen saaledes kan betragtes som overstaaet.- Jeg har ikke kunnet faae Tid til at skrive til Dig før i Aften, thi først havde jeg travlt med at gjøre en Facadetregning.Jen syntes nemlig ikke rigtig godt om den, som Nebelong eller hans Medhjælper havde udkastet og da N. har saa travlt med forskjellige Arbeider som Stadsbygmester at han øiensynligt ikke havde Stunder til at tænke synderligt over min Tegning, tog jeg mig for selv at udarbeide et Udkast til Facaden, som jeg nu har leveret Nebelong til videre Bearbejdelse og som han syntes godt om.- Archivolterne blive derefter lidt fremspringende af formede, røde Steen og hvile paa Konsoler af graae Betonsteen.- Gesimsen bæres af smaa Arcader, som sædvanligt i Rundbuestilen og bliver af graae Steen med en rød Linie under Karnichen

Jeg troer at den vil tiltale dig. Bloch saae den og syntes ogsaa godt om den. Senere har jeg været aldeles optaget af en vidtløftig Betænkning om Brandforsikkringens Ordning, som jeg nok kommer til at bære Læsset af, da gamle Ussing er saa affældig og træt af Bramsens' Kjævlerier, at han vil nedlægge sin Post.- Hvorledes det under disse Omstændigheder vil være muligt at faae Sagen bragt til Afgjørelse i Generalforsamlingen i 5 Uger er vanskeligt at sige, men jeg er fast bestemt paa, ikke at opsætte Reisen udover d 14de April, hvorledes det saa end gaaer i Brandforsikkringen, skjøndt dennes Ordning ligger mig meget paa Hjerte.- Denne Sag vil i hvert Fald optage meget af min Tid, hvilket jo komme høist ubeleiligt.-  Desværre er Jorden endnu frossen saa dybt, at det er umuligt at arbeide deri. Vi have havt nogle Dages Tøveir, men nu fryser det atter om Natten, saa at der godt kan gaae en heel Uge før vi kunne begynde at grave.- Det er fortrædeligt, men

der er intet derved at gjøre.- Med Boringen af Brønden gaaer det godt fremad, vi ere nu 17 Alen under Brøndens Bund men ville vedblive til 30 à 35 Alen for at gjennembryde saamange Flintlag som muligt. Det er tydeligt at vi have de samme Vandaarer, som i min Brønd, thi Vandet synker lidt i den nye Brønd naar vi pumpe stærkt i min og stiger igjen, især naar vi om Søndagen kun have pumpet lidt. Den constante Vandstand i begge Brønde, c 13 Alen Vand, er imidlertid saa stor, at der ikke er nogen Tvivl om at der jo er Vand nok til begge Bryggerier. Skulde der ikke være Vand nok til Svalevand, kan man i alt Fald bruge Iis, hvilket i hvert Fald vil være nødvendigt til det Øl, der skal brygges paa baiersk til England.
Jeg tilskrev dig sidst at denne Afsætning viser i Perspectiv Muligheden af at antage store Dimensioner og dette har

givet mig Anledning til at tænke over Planen for Gjæringshuset og Store Rooms hvorved jeg oprindelig ikke har havt baiersk Undergjæring for Øie. Jeg troer imidlertid ikke, at vi behøver at gjøre nogen Forandring deri for det første Anlægs Vedkommende. Naar der i een af de 4 dybe Kjeldere indrettes et Iismagasin, ville de tilstødende Kjeldere kunne holdes kolde nok som Lagerkjeldere og i Etagen derover, der mod Vest og Nord kommer 5 Alen i Jorden, kan en Deel benyttes til Gjæringskjelder.- Det bliver just ikke bequemt, at Svalehuset kommer til at ligge saa høit over dette Gjæringsrum men det maa man jo finde sig i.-
____
Hvad der er Grunden til den aparte Smag, som Du og dine Venner have fundet i mit Carlsberg Beer, er mig en Gaade.- Hverken Kogsbølle eller jeg have kunnet opdage den i de Prøver vi have beholdt paa Flasker.- Maaskee har Bisulphite forandret Smagen lidtIIs. 5men Kogsbølle paastaaer, at det er Indbildning. Øllet har ganske vist tabt noget af sin mousserende Egenskab, men det mousserer dog ret smukt og ligesaameget som det engelske pale Ale. Det kan heller ikke være Begen, som giver en Afsmag for Munde, der ere vante til baiersk Øl, og Fadene ere desuden brændte saa godt ud, at Beegsmagen neppe er kjendelig (Min Leverandeur af Beeg er forresten L. C. Buchner i München.- Spørg Sedlmayr om han kjender nogen bedre.) Jeg er mest tilbøielig til at troe, at den omtalte Bismag kan komme af Porterfadene, som vare brugte Fade, der vistnok tildeels have været benyttede til andet Brug, navnlig til Siruper, men de bleve saa godt udludede og uddampede i længere Tid, at man ikke skulde troe, at de kunde give nogen Smag.- Nu har jeg bestilt nye Fade paa en Barrels Størrelse og herefter skal alt Øl sendes paa mine egne Faustg og lagres paa nye Fade uden Begning.

Med den overordentlige Omhyggelighed og Nøiagtighed, som udmærker Kogsbølle har jeg ingen Tvivl om, at vi skulde levere Øllet af den reneste Smag og med den fineste Flavour.- Det Øl der bliver sendt til England til Foraaret skal forresten sendes deels med, deels uden Bisulphite for at erfare om det gjør nogen Forskjel.- Naar Øllet derimod som det sidste, er et halvt Aar gl og man ikke veed hvorlænge det kan ligge hos Bottlers, før det bliver solgt og drukket, vil det være betænkeligt at undvære Bisulphite.- Skulde det være sandt, hvad Kemp sagde, at man hos Bass ikke anvender Bisulphite til Export Ale men nok til mild-Ale ? Deres Strong-Ale har forresten en aparte Smag, som nok kunde tyde paa Bisulphate.- Det er jo overmaade heldigt, at Du har faaet saa jevnlig og fri Adgang i Bass og Allsops Bryggerier, at Du endog har kunnet kigge i

deres Brygnings-Journal !. Det var mere, end jeg havde turdet vente. Vær nu blot forsigtig !- Nu skulle vi snart tage fat paa Analyserne af Bass' Ølsorter, hvilke jeg da skal meddele Dig.- Humlen i deres Casks er tørret og veiet og jeg skal meddee Dig Vægten i Slutningen af dette Brev.-
_____________
Jerichau er endelig bleven færdig med Hovedfiguren af Ørsteds Monument og har været meget heldig baade hvad Portraitlighed og Udtryk angaaer, saa at jeg er meget tilfreds dermed. Forestillingen kan ikke være bedre. Ørsted staar med Trugapparatet ved Foden og Ledningstraaden i Haanden og Magnetnaalen paa en lille Piedestal ved Siden og viser Grundforsøget.- Opdagelsen er saaledes paa den simpleste og klareste Maade foreviget tilligemed Opdageren.. Frøken Ørsted har ogsaa seet Statuen færdig (i gibs) og var, som jeg, særdeles tilfreds dermed.
Om et par Maaneder vil

den sidste af de 3 siddende Genier være færdig og hele Monumentet skal da opstilles i hans store Atelier, for at bedømme Virkningen af Piedestalens Høide. Til Efteraaret kan da Støbningen begynde, som formodentlig vil tage et Aar.- Det vil sandsynligviis gaae noget ud over min og Suhrs Kasse at tilveiebringe den manglende Sum, men det maae ikke hjælpe.-
Idag har je hos Bissen seet Marmorbasreliefet af Hectors' Afsked, som omtrent er færdig og meget smukt og tro udført. Kun i Andromaches Kind og Mund savnede jeg lidt, hvilket Bissen indrømmede og nu vil rette. Iøvrigt har det været et meget vanskeligt arbejde at udføre i Marmor, da Gibsmodellen for en stor Deel kun er behandlet som en Skizze og Enkelthederne derfor maatte behandles frit med andre af Thorvaldsens Arbeider for Øie. Saavidt jeg kan skjønne, er det dog lykkedes særdeles godt.
Afslutningen mangler

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Mellembryggeriet, mytologi, naturvidenskab