J. C. Jacobsens arkiv

1868-06-20

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen overlader valget mellem Den Borghesiske Nævefægter og Diana fra Gabii til Carl. Statuen skal opstilles på græsplænen foran J. C. Jacobsens villa på Carlsberg.

Transskription

Løverdag Middag 
d 20 Juni

Kjære Carl !
Det er kun et Par Ord, jeg idag have Tid til at skrive til Svar paa det Brev jeg modtog igaar, men jeg kan ikke udsætte at svare angaaende Statuen, da jeg ikke veed hvorlænge Du bliver i Strasbourg. Du har gjort mig meget vaklende ved det Alternativ, Du stiller mellem Diana og Fægteren, thi for den Første nærer jeg en personlig Forkjærlighed paa Grund af dens Ynde og dens, je ne sais quoi, som glæder Sindet, hvorimod Sidstnævnte ubestrideligt har langt større Kunstværd og vil være en langt større Prydelse for Carlsberg, idet den tillige kan faaer en værdigere Plads (paa den lille Græspaline, som Du foreslaaer).- Istedet for at tælle paa Knapperne, for at komme til et Resultat, vil jeg overlade Valget til Dig; saa har Du dog lidt Løn for Uleiligheden. Jeg vil være lige tilfreds hvilken Du saa vælger. Jeg forudsætter hermed naturligviis at Prisen

er, som Du har opgivet, paa det nærmeste eens for begge. Men er dette ogsaa muligt? Fægteren er jo baade meget større og meget vanskeligere at støbe en en sluttet Drapperie-Figur. Hos v. Mons kostede Diana 4000 francs og Fægteren 6000 francs, begge i fuld Størrelse og disse billige Priser forbausede Bissen.- Er Du blot vis paa, at de Statuer, det nævnte Firma leverer til de nævnte Priser er Bronze? og ikke galvanoplstisk fældet Kobber? eller endog Zink med Bronzefarve? For at forebygge enhver Feiltagelse eller Misforstaaelse vil jeg bede Dig, naar Du gjør Bestillingen, eller rettere naar Du tilskriver Fabricanten at Du har min Fuldmagt til at gjøre Bestillingen og derfor udbeder Dig den bestemte Priis (den er jo kun opgivet omtrentlig til 2300-2500 og 2500-2700 francs) leveret à la gare i Paris, at Du da udtrykkelig betinger at Bronzen maa svare i Komposition til denne antikke Bronze, saa at den staaende i fri Luft efter-

haanden vil antage den antikke grønne Patina, uden nogen nogen kunstig Overstrygning.
Dersom Mr Barbedienne virkelig kan levere en af de nævnte Statuer i fuld Størrelse af ægte Bronze og smukt støbt for den nævnte Priis - hvilket forekommer mig mere utroligt, jo længere jeg tænker derpaa - saa skal jeg ikke fortryde, at jeg har tilladt mig saa "billig" en Luxus.- 
Jeg vil naturligviis gjerne have den til 29 August, men vil dog ikke presse for stærkt paa Tiden, da en omhyggelig behandling af Kunstværket er vigtigere. Jeg kan i alt Fald paa Fødselsdagen præsentere Fabrikantens Brev og et af de Photographier, jeg fik af v. Mans- Naar Du gjør Bestillingen i mit Navn, kan Du som "references" henvise til Dupont & D., Koenigswarter og Carpentier.--Det fornøiede mig, at Du fik Leilighed til at kjøbe nogle Sager til din Moder. Jeg tvivler ikke paa, at de ville glæde hende.

Du skal ogsaa have Tak for Besørgelsen af Commisionerne hos D.& D. og Carpentier. Nu trænger jeg snart til disse Sager. Linds' ere komne hjem og befinde sig vel. Vi talte igaar at Par Ord med dem. De kunde ikke nok udtale deres Paaskjønnelse af den Omhu, Du havde vist for dem.
I morgen komme de Carlsberg til Middag og vi skulle da ret udspørge dem.
__________
 
Idag er det jo Gloxin's Bryllupsdag. Jeg beder Dig at sige ham og hans Viv at vi ogsaa med oprigtig Deeltagelse have tænkt paa dem idag. Gloxin har gjort dig - og dermed mig - en saa stor Tjeneste ved at formaae Dig til at bøie le caractère en lille Smule, at jeg stedse vil være ham taknemmelig derfor og jeg glemmer ikke dem, som jeg skylder Tak.
Hils ham derfor venligst. Lev vel!
Din Jacobsen.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Carlsberg, Kunst, skulptur