J. C. Jacobsens arkiv

1887-02-10

Dokumentindhold

Om erhvervelsen af en Vase til Frederiksborg.

Transskription

10/2 1887Dherr Etatsraad Meldahl og Professor HolmI Anledning af hoslagte Brev maa jeg svare Hr N. Holten at jeg ikke har raad til at kjøbe den omtalte Vase, men førend jeg afsender dette Svar, vil jeg dog gjøre Dherr bekjendte med Tilbudet uagtet jeg ikke selv synes at der varen Anledning til - og vistnok heller ikke Midler til - at kjøbe denne Vase til frederiksborgmuseet.Deres hengivneJ. C. JacobsenMeldahls kommentar: Jeg mener at det dog ligger fjernere for vort Formaal at kjøbe den omhandlede Vase; men skal ikke stemme imod Erhvervelsen ...Prof. Hansen og Capt. Jacobsen stemmer for at den kjøbes.- Der er kommet Tilbud om at kjøbe et Portrait som jeg heller ikke vil offre de Midler som vi endnu tør disponere over.I kommende Uge vil jeg derfor bede om at vi mødes i mit Directørværelse paa Charlottenborg.Jeg kan da vise to gode Malerier af Eckersberg Fred. VI og hans Dronning samt nogle Vaser som vi have faaet efter testamentarisk Bestemmelse efter Frøken Rowirtd.11/2 87F. Meldahl.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Edvard
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 19-1886-87
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed