J. C. Jacobsens arkiv

1877-04-19

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens håndskrevne tilbud om indretning af Frederiksborg Slot som nationalhistorisk museum og tilsagn om at give 200.000 kr. til projektet.

Transskription

Gjenpart


Til
Komiteen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot.
 
Enhver, som omfatter Frederiksborg Slot med Interesse, vil vistnok ofte have dvælet ved Spørgsmaalet om hvad der videre kan og bør gjøres, naar de nu paabegyndte Restaurationsarbeider ere tilendebragte. Der synes nemlig ikke at være nogen Udsigt til at tilveiebringe saa betydelige Midler, som vilde udkræves til at restaurere og meublere Slottet som et kongeligt Residentsslot, (hvilket selvfølgeligt maatte skee i Chr 4des Stiil) men det vilde dog være altfor sørgeligt og uundaaeligt føre til Slottets snarlige Forfald, dersom den i det ydre gjenreiste, skjønne Bygning for den største Deel skulde henstaae som en tom Skal, der ikke gjemte andet end nøgne Mure og raa Bjelkelag og endnu sørgeligere vilde det være, dersom denne ubenyttede Tilstand skulde friste til at anvende de ledige Rum i Christian d 4des Borg til det første det bedste, offenlige Brug, for at spare en Udgift til Localer andetsteds.Naar der imidlertid sees hen til den levende Interesse for Slottets Bevaring som historisk Mindesmærke, som hele Folket lagde for Dagen ved de betydelige frivillige Bidrag til dets Gjenopførelse, saa synes det ikke at kunne være tvivlsomt, at Bestræbelserne nu bør gaae ud paa atter at give Frederiksborg den Betydning, som levede i Folkets Erindring fra en tidligere Tid, nemlig som et Hjem for Folkets historiske Minder, et Slags nationalhistorisk Museum.
Den ældre Slægt, som har kjendt Slottet i Frederik d 6tes og Christian d 8des Dage, da Frederiksborg kun ved Kroningshøitideligheder og lignende Fester blev benyttet af Kongehuset, medens det iøvrigt var et Valfartssted, hvorhen man drog for at fordybe sig i gamle Minder, vil ikke have

glemt det dybe, alvorlige Indtryk, som allerede Indtrædelsen i den stille, ærværdige Slotsgaard gjorde, hvorved Sind og Tanke uvilkaarligt hensættes i de svundne Tider og forberedtes til med Inderlighed at dvæle ved de historiske Minder i Slottets Indre, navnlig ved de endnu uforandrede Dele af Chr 4des Værk: Kirken med Bedestol, "Rosen" og Riddersalen, samt ved den lange Række af Billeder af Fortidens berømte Mænd og Quinder.
Et saadant Samliv med Fortidens Minder vækker og uddanner Folkets historiske Sands og styrker dets Bevidsthed om at det har havt sin Andeel i Menneskehedens almindelige Kulturudvikling og dermed dets Erkjendelse af de Pligter, som denne Arv fra Forfædrene paalægger den nulevende og de kommende Slægter og en saadan bevisthed og Erkjendelse vil ikke undlade at styrke Folkets Selvfølelse og moralske Kraft, hvortil et lille Folk som vort i høi Grad trænger.
Dersom disse Forestillinger om et nationalhistorisk Museums løftende Indflydelse paa Folkeaanden findes at være rigtig og dersom den ærede Comitee deler min Overbeviisning om, at et saadant Museum kun kan faae den rette Betydning ved at knyttes til Frederiksborg Slot, som det ærværdigste, historiske Mindesmærke i sin Art, vi besidde vil jeg med Glæde bidrage til et saadant Foretagendes Fremme ved at udrede Udgifterne til de fornødne Localers passende Restauration, i hvilken Henseende jeg tillader mig at henlede Opmærksomheden paa medfølgende Udkast i 3 Tegninger med Forklaring og Overslag som Hr Etatsraad Meldahl efter Samraad med Hr Etatsraad H. Hansen og mig har havt den Godhed at udarbeide og som vil give en Forestilling om hvorledes Restaurationen formentlig vil kunne realiseres.
Til nysnævnte Forklaring skal jeg med Hensyn til selve Musæets Indhold føie den Bemærkning, at det forekommer mig, at et nationalhistorisk Musæum kun kan faae den rette Betydning for det danske Folk, naar det omfatter den

minderige Deel af vor ældre Historie fra Valdemar den Store eller vel endnu bedre fra Gorm og Thyras Dage. Vel er der desværre fra hiin ældste Periode kun meget faa Levninger tilbage, der egne sig for et Musæum som dette, men herpaa vil der formentlig kunne bødes ved - ligesom andetsteds, f. Ex i Versailles - at levendegjøre Forestillingerne om de berømte og mærkelige Personligheder som Historien omtaler, ved Kunstens Hjælp, navnlig ved Statuer, selv om disse kun blive ideale Portaitfigurer. Desuden ville flere Begivenheder i hiin Periode vistnok ogsaa kunne anskueliggjøres ved historiske Malerier.
Fra den nærmest følgende Periode vil der uden Tvivl kunne erholdes ikke faa Gjenstande, forsaavidt de høre mere hjemme i et Musæum for Folkets Historie end i de paa Studiet af Kulturhistorien beregnede herværende Samlinger.
Fra den senere Middelalder indtil Nutiden vil der vistnok kunne faaes betydelige Bidrag, deels fra offenlige Institutioner, deels fra Private. Af den talrige Portraitsamling, som tidligere udgjorde den interessanteste Deel af de historiske Minder paa Frederiksborg, er desværre kun nu en lille Levning tilbage, men selv den vil formeentlig afgive en god Begyndelse til et historisk Portraitgaleri, som efterhaanden kan suppleres, deels ved Erhvervelse af Originaler, deels ved gode Kopier af interessante Billeder her hjemme og i Udlandet.-
Idet jeg hermed henstiller ovenstaaende skizzerede Forslag til et nationalhistorisk Musæums Oprettelse paa Frederiksborg til den høitærede Komitees Overveielse og Bedømmelse, skal jeg til Slutning tilføie, at dersom Planen i dens Hovedtræk af Komiteen findes anbefalelsesværdig og realisabel og dersom Hs Majestæt maatte skjænke den sit Bifald, tilsiger jeg hermed Komiteen et Bidrag af 200,000 Kroner til Restauration af Localerne i Kongefløien i Overensstemmelse med Hr Etatsraad Meldahls Udkast og Overslag.-
 
Ærbødigst J. C. J.
 
Carlsberg d 19 April 1877
 
 
Afskrift
 
Indenrigsministeriets Meddelelse af 27 Juni 1877 til Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopførelse er saalydende:
"Paa Indenrigsministeriets.... allerunderdanigste Forestilling har det under 25 Juni behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at bifalde:

1. at Komiteen bemyndiges til at modtage det af Kaptain Bryggger J. C. Jacobsen gjorte Tilbud om at yde 200.000 Kroner til den indre Istandsættelse af Kongefløien paa Frederiksborg Slot, imod at denne Fløi fremtidig anvendes dels til Anbringelse af et nationalhistorisk Museum, under Forudsætning af, at der ikke derved paadrages Staten nogen Forpligtelse til at bringe pekuniære Ofre i denne Anledning, samt

2. at Istandsættelsen af Komgefløien skeer i det Væsentlige i Overensstemmelse med de hertil indsendte, af Etatsraad, Bygningsinspecteur Meldahl udarbeidede Planer og Overslag".
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Frederiksborg Slot, filantropi, historiemaleri, nationalhistorisk museum