J. C. Jacobsens arkiv

1903-03-02

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Brev til Helge i Amerika om Carls Jacobsens helbred, Oberst Brommers begravelse. Jakob Brask. Ombetrækning af gamle møbler. Aage Lunns rejse til Amerika med skibet Oskar 2. Af CM-kortet fremgår det at brevet skal dateres til 19030302 og omtalte middag var CJ's fødselsdagsmiddag.Ballet hos Kronprinsen var med Kejser Vilhelm. Kortet fortæller også at Richard Brask (Nana Rygaards søn) blev båret i guldstol af Studenter Senioratet; dette fortæller brevet intet om!!

TransskriptionDu min søde, kjære, Helgeman
 
Nu er det dig der skal holde for Thi jeg længes meget efter gjensidig Patiar med Dig. Vi havede en meget hyggelig Dag. Midag Kl. 6 2 Start hos dine Forældre sammen med Theo og Edgar, Weis, Kone, Kogsbølle og din Bedstemoder samt Hesberg. Jacobine var syg og er nu noget bedre. Din Fader er jo meget stille og alvorlig, han har ogsaa taget sig store Forpligtelser paa som kræver Tid og megen Tanke, Gud bevare ham, at han maa beholde sin aandelige og legemlige Styrke han er nu 61 og hans Hjærne har arbeidet meget i Spænding, det tager mere paa Kræfterne. Her blev jeg afbrudt af Din Papa som ville sige mig, at han kom ikke idag  til mig, thi han skal til Bal hos Kronprinsen, han bad mig hilse Eder han skulde følge Oberst Brommer til hans sidste Hvilested idag. Han følger snart Lig hver dag i denne Tid 5 Gange i en Uge, H. C. A. Lunds Omtale sender jeg Eder, I have kjændt ham, før han blev gift kom han jo saameget til C. Det er en Fornøielse at see en saadan Omtale om en Mand som man har kjændt og som man veed om, at her ikke er sagt et ord for meget, den beskedne, ihærdige, Dannemand der fordrede saa lidt for sig selv sled sig bogstavelig op for sine Medmennesker og sit Fædreland. Man skulde jo synes at han havde naaet Idealet thi det betyder jo hans Færden, hvilken Aand, og skjønt Eksempel har han ikke udviklet i Studenter Verdenen og hvad vil det ikke sige. Ricard Brask var her iaftes, thi det er idag Løverdag (7 de ?? red.) han sagde det var rørende at see alle de Taarer der flød. Studenter Senioratet bar ham ud af Kirken, Richard var glad ved at have været med dertil. Jacob har igjen Influenza, og har ligget flere Dage meget syg, han er nu ogsaa meget uforsigtig, det sidste kunde han nok havde undgaaet; Han skulde spille Comedie i Officers Foreningen, og der var mange ældre Officerer, Den Svier kunde han ikke lade gaa fra sig, og saa maattte han ligge paa sine Gjerninger. Her kan Jacob ikke let naae ud. Kasernen ligger saa langt ude paa Amager, jeg har ikke haft ham mere end  en Gang siden I reiste. Her komme saa faa, derfor er jeg saa glad for mine Brasker, siden jeg er bleven saa døv, og Agnes bestandig saa trist er det taget af, Agnes kan ellers gjøre god Fyldest naar der komme nogen lader hun sig let oplive, men før de komme ønsker hun dem hvor Pebret gror, men det maa blive ins Geheim. Hun elsker og hilser Eder.
Der forfærdelig som Stormene huserer i England. Nu har jeg underholdt mig med Eder i 3 Dage thi, jeg gamle har haft Snedker og Saddelmager til Reparation af mine 49 aarige Stole og Sophaer, de skal friskes op og blive saa som nye men det er netop min spesialitet at faa det gamle til at see ud som nyt og det er en ikke ringe Kunst som ikke bliver paaskjønnet af andre end mig selv. Den stakkels Aage Lunn som reiste med Oskar den 2 for at naa Amerika. Skibet maatte efter frygtelige Kampe med Storme i Atlanterhavet ty til Azoerne da Maskinen kun kunde gaae med halv Kraft dertil kom det som stærkt havereret der ligger det med Pagasererne som berettes som friske og væltilmode der maa nok sendes et Skib over og bringe dem til America da Oskar 2 ikke kan … (fortsætte?). Lev vel hils Vagn. Eders Grand Mama. Kjærlig Hilsen til Dig Selv
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Carlsberg, København
CM 139/1984
Begravelser, Carl Jacobsen, storme, Oskar 2, Jakob Brask