J. C. Jacobsens arkiv

1870-01-28

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen har været travlt optaget af sit rigsdagsarbejde og forberedelsen af sit foredrag om byg i Landhusholdningsselskabet. Han skriver i dette brev om arbejdet med brøndgravningen, arbejdet med opførelsen af Mellembryggeriet og om sin rejseplan.

Transskription

Fredag og Løverdag
28-29 Januar
 
Kjære Carl!
Jeg har denne Gang tøvet Noget med at skrive fordi min Tid har været stærkt optaget af forskjellige Ting (hvoriblandt Rigsdagen, som dog er Stedbarn). Jeg har saaledes været beskjæftiget med at samle og ordne mit Materiale til min første "Forelæsning", nemlig et Foredrag om Fordringerne til Maltbyg i England, som jeg skal holde paa Onsdag i Land-huusholdningsselskabet, uagtet Analyserne i det chemiske Laboratorium ikke ere tilendebragte endnu.Et Rigsdagsselskab, som jeg skal have paa Mandag, har ogsaa taget nogen Tid til Forberedelserne. Men hvad der især har taget min Tid, er Brønden, paa hvis ene Side der har fundet en stærk Sænkning Sted i Jorden, som Følge af det fra oven nedtrængende Vand, der har forrykket Planke og Tømmerafstivningen, under hvis Beskyttelse Murerne skulde arbeide og i
på langs:Faaer jeg Labels fra Bass?

et Par Dage var der Fare for, at Brøndens Sider skulde styrte sammen. Denne Fare er nu overstaaet og Muurværket er ført op forbi de Jernbjelker, hvorpaa Pumperne skulle staae og om et Par Dage eller 3 ere vi i Nærheden af det fremtidige Kjeldergulv, hvor vi foreløbig ville standse.- Brønden skal da tømmes for den Mængde Overfladevand der er samlert deri og naar den er renset, kan Boringen begynde, forhåbentlig inden Udgangen af næste Uge.- Omtrent samtidig haaber jeg at blive færdig med Modtagelsen af Iis og jeg vil da anvende al den Arbeidskraft jeg faaer disponibel til at tage fat paa Udgravningen til Bygningen.- Dersom Frost og Snee ikke standser dette Arbeide, antager jeg at det kan være færdig inden Udgangen af Marts, saa at jeg paa ethvert Punct kan bestemme hvor dybt og hvorledes

Fundamenterne skulle lægges. Dette Arbeide kan Beckmann da godt udføre uden min Nærværelse og naar jeg til den Tid har Arbeidstegningerne færdige til Kjelderetagen, kan han ligeledes godt udføre Kjeldermurene indtil Jordhøiden medens jeg er borte.- Jeg antager saaledes ikke, at der skal være Noget til Hinder for at jeg kan reise midt i April saa at jeg kan være i Burton d 18de.-Den eneste Hindring jeg endnu kunde frygte for, er en Generalforsamling i Brandforsikkringen, hvor jeg som Directeur maa være tilstede, men jeg skal imorgen i et Møde med Directionen gjøre opmærksom paa at jeg maa reise midt i April. Hvad Reiserouten angaaer x), nægter jeg ikke at jeg gjerne vilde tage Porterbryggeriet i Dublin med og det forekommer mig ogsaa at Du selv har lagt Vægt paa at blive bekjendt med Behandlingen af det brændte Malt dér, men
 x) bør vi ikke besøge Malterierne i Omegnen af London ?
 
behøver det at tage en heel Uge ?Til Paris behøver vi derimod ikke at gaae for Jernbjelkernes Skyld. Jeg har skrevet til Dupont og Dreyfus og forespurgt om Prisen og i løbet af 14 Dage eller 3 Uger antager jeg at kunne afsende Bestillingen paa den allersidste Deel af Bjelkerne og det hele Quantum skal være bestilt før jeg reiser for at de kunne ligge paa rede Haand naar vi kommer hjem.- Jeg vil nemlig lægge an paa, at realisere min Plan i 1867 fuldstændigt og bygge hver Etage færdig med Loft og Gulv efterhaanden som Murene reise sig. Maaskee var det godt at tale personligt med Nanet om den billigste Maade at sende Bjelkerne hjemAt Du gjerne vil til Strasbourg kan jeg forstaa og jeg vil Intet indvende derimod. Ved Routen gjennem Tydskland har jeg heller Intet at bemærke, men vi maae i hvert Fald til Chemnitz og maaskee Mannheim.

II
Jeg vilde gjerne have seet mig noget mere om, navnlig i Wien, men dette maa opsættes til en anden Gang.- Vi ville dog ikke komme hjem før i Begyndelsen af Juni og til den Tid ville Murene formodentlig have naaet Jordhøiden og saa maae vi være tilstede. Til hvad Tid Bygningen kan være færdig til Brug, tør jeg ikke sige, men det vilde være for sangvinsk at vente at Maltningen kunde begynde medio September, hvilket ogsaa er for tidligt af Hensyn til vor sildige Høst.- Kan Maltgjøreriet være færdig til Brug medio October, maa vi være tilfredse og da jeg kan overlade Dig endeel Malt, hvoriblandt Saale og Oderbruck Maltet, vil Du kunne begynde at brygge saasnart Alt er i complet Stand, lad os sætte til Udgangen af November. Dette kan ogsaa være tidligt nok, thi Du kan i løbet af Vinteren faae brygget saameget, som det er raadeligt at brygge til Forsøg - thi det første Aar maa betragtes som Forsøgs-Aar.-

Alt det tydske Malt er maltet langsomt og tørret saa lyst som muligt og Saale Maltet er bleget ved at brænde lidt Svovl i Varmekammeret. Naar jeg malter mere til dit Brug, skal jeg da svovle det ? - At gjøre Malt til Porter - ravfarvet - kan jeg ikke paatage mig, da mine Køller ikke ere beregnede paa en høiere Temperatur og sort Patent Malt maa du jo anskaffe en Maskine til. Apropos. Hvilken Slags Kølleflager vil Du have? Jeg troer at mine gjennemhullede Jernplader ere de billigste og varigste, men jeg ønsker at høre din Mening.- Brændte Fliser, som i England ere ufornødne hvor man har dobbelte Flager og lægger Maltet tyndt derpaa.-Har Du nogen Bemærkning at gjøre ved min Plan om Kjedler med halvcirkelformet Bund ? - denne Form er næsten nødvendig, naar der skal brygges baiersk Øl med Mæskekogning for Rørapparatets

Skyld.- Jeg har tegnet 2 Kjedler, begge af 8 Fods Længde og den ene af 6' Diameter, den anden af 5 ' Diam.- Førstnævnte vil til Centrum af Halvcirklen rumme 26½ Tdr og der vil kunne koges 37½ Tdr deri, naar den fyldes til 1 Fod fra Overkanten.Den mindre Kjedel vil til Centrum rumme 18½ Tdr og der vil kun koges 27-28 Tdr deri.- Disse Størrelser synes mig passende til et Bryggeri paa 12 Tdr Malt til Ale's, baiersk Øl og Table beer. Siig mig din Mening derom.-
______________
Havd vil "painting" af Humlen sige ? Er det en Emballage af malet Lærred ? Den er neppe nødvendig, naar Humlen ikke skal gjemmes længe i den varme Aarstid.- Vedlagt sender jeg dig Agentens Adresse hos de danske og engelske Dampskibe fra London.
_______________
Jeg venter snart at modtage Theilmanns'

fuldstændige Opgjørelse til 31 Decbr og skal da sende ham Regningen paa Handskerne til hans Frue.- Om mit Øl har jeg ikke senere hørt fra ham.- Dert jeg har deraf er udmærket.
__________
Bass' Ale er nu altsammen aftappet og jeg har smagt de 3 Sorter mild Ale, der ere smukke, men bittrere og stærkere dry-hoppede end jeg troer vil behage herhjemme. Jeg skal nu nøie undersøge Humlen deri, i alle Retninger.
________________
Din Moder har ikke Tid at skrive idag, da hun er beskjæftiget med Forberedelse til Rigsdagsselskabet. Hun er Rask og beder at hilse Dig Lev vel ! Hils Louis. Hvorlænge bliver han i Burton ? Er Sedlmayr ikke kommen ?
 
Din Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton-on-Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Carlsberg, Industriel arkæologi, Mellembryggeriet, bryggeriindretning, bryggeriteknologi