J. C. Jacobsens arkiv

1885-04-21

Dokumentindhold

Om Brandvæsenet, hr Falck og J. C. Jacobsens nye 'faible' for Rustninger. Om et stykke træ fra Dannevirke og ønske til Meldahl om en god rejse til Dresden

Transskription

21/4 1885
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres Forespørgsel om Minister Billes 2 Breve skal jeg bringe i Erindring, at De, da jeg bad om at laane Rapporterne m. m. om Stockholms Brandvæsen endnu engang for at overlade Hr Falsck disse Documenter, opsøgte  disse, som Laan paa Deres Bord i den Konvolut hvori jeg havde sendt dem tilbage efter det første Udlaan og at De derpaa udtog Bille's 2 Breve som De selv beholdt, da De mente, at Hr Falck ikke behøvede dem. Før jeg leverede ham Documenterne gjennemsaae jeg dem paa ny og bemærkede at deri savnedes nogle Oplysninger om Anlæget af Brandstationen m.m. hvilke jeg
 
imidlertid havde gjort Uddrag af, saa at jeg kunde meddele Falck dem.- Jeg er derfor ganske vis paa, at de 2 Breve ved det sidste Udlaan forblev i Deres Værge.-Nu er jeg nysgjerrig efter at erfare hvormeget Kapt Mayer har lært i Berlin og om han har Character nok til at stille de nødvendige Fordringer. Forhaabentlig er Øllgaard dog ikke en Gjentagelse af Ehlers, thi i saa Fald kunde man ikke stole paa Meyer.-
Det er overordentlig interessant at der haves en Reliquie fra det gamle Dannevirke, som kan faae Plads ved Siden af Gorm og Thyra! Det gamle Stykke Træ vil være det mest levende Minde om Dronning Thyra!
Jeg har nu faaet en faible for Rustninger, som have historisk Interesse, hvilken Sag jeg tidligere har negligeret. Dersom De
 
faaer Tid i Dresden til at tænke paa Sligt, var dert ønskeligt at erfare om der i Rustkammeret dér er Noget af almindelig Interesse.-
Med Ønske om, at De maa faae megen Glæde og Forfriskning af Deres Reise.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, fire, mæcenvirksomhed