J. C. Jacobsens arkiv

1874-4

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Japetus Steenstrup om nogle Ørstedarkivalier.

Transskription

....April 74

Kjære Ven !
Hermed sender jeg Dig de eneste Oplysninger, som findes i Archivet om Grundlaget for den omtalte "Beretning" af 1870.- x)
Iøvrigt findes der Oplysninger om Ørsteds Forfatterskab dertil m.m. i det Minoritetsnatum [?] som han afgav i Anledning af Arboretsagen i Efteraaret 1872 kort før hans Bortgang. Dette Actstykke ligger hos Prof. Lange, som i Begyndelsen af 1873 forlangte det udlaant for at imødegaae Ørsteds Udtalelse, hvilket han dog endnu ikke har gjort.-
Din hengivne

J. C. Jacobsen

Herr Etatsraad J. Steenstrup

[på langs]
'Foruden Korrespondancen i Oct Novbr 1870 see navnlig Langes Svar paa Dybdahls Angreb vedlægger jeg et Par ældre Actstykker fra 1867, som give nogen Oplysning

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Mæcenvirksomhed