J. C. Jacobsens arkiv

1855-07-17

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

August Vogelius

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver om sit besøg hos på Sedlmayrs bryggeri i München og om overgæret Øl i Østrig og Bøhmen.

Transskription

München. d. 17. Juli 55.

Kjære Ven
Jeg kan begribe, at De længes efter at høre noget nærmere om det, der specielt interesserer os begge, men det er allerede vanskeligt nok at faa Tid tilovers til at nedskrive de almindelige Omrids af Reisen, som jeg dog gjerne paa denne Maade vil bevare, da de ellers ikke ville kunne gjenkaldes, naar Reisen er til Ende uden at blande det Ene med det Andet, eftersom de forskjellige Indtryk følge Slag i Slag paa hinanden.Jeg er jo heller ikke endnu færdig med mine Undersøgelser og kan saaledes ikke danne mig nogen bestemt Forestilling om det endelige Resultat af Reisen.- Saameget kan jeg kun sige, at der i Bøhmen og Østerrig ikke vil være Noget at lære med Hensyn til overgjæret Øl, medmindre man et eller andet Sted paa Landet, hvor der paa Herregaarde findes store Bryggerier, skulde finde godt overgjæret Øl.- Ellers gaaer alting ud paa "Undergjær og Iis, Iis" : Jeg har i Eftermiddag været hos Heiss og talt en Stund med ham, men ikke tilstrækkeligt; jeg skal imidlertid træffe ham imorgen eller overmorgen. Han vil kunne give mig god Oplysning i den Henseende. Jeg var ogsaa ude at besee Sedlmayrs Bryggeri, som er anlagt efter en veloverveiet Plan. Jeg havde ogsaa en interessant Samtale med ham og udbad mig Tilladelse til at komme igjen.- Det baierske Øl i München er iøvrigt langtfra saa godt eller behageligt som i Wien; det erkjendte Heiss ogsaa villigt. Heiss reiser forøvrigt i næste Uge til Stockholm for at give Plan til et nyt stort Bryggeri der, og vil paa Tilbageveien komme til Kjøbenhavn og besøge Carlsberg, før jeg kommer hjem. De vil da selv faa Leilighed til at høre hans Mening om de forskjellige Methoder o.s.v. x) Jeg har ogsaa i Wien forespurgt, om man modtog "Practicanter". I Klein Schwechat vilde man just ikke gjerne men hos den fortræffelige og forekommende Bosch i Jedlesn

x) [på langs] De maa forinden studere hans bog rigtig grundigt, saa at De leilighedsviis kan citere hans egne Ord; det smigrer altid Forfatterforfængeligheden: og man faaer saameget mere Nytte af Samtalen.

som ligger tæt ved Wien, var der aldeles Intet iveien.- Ogsaa hos Wanka i Prag troer jeg der er Adgang.-Naar jeg nu har besøgt de andre Steder i Sydtydskland skal jeg atter komme tilbage til denne Sag, hvis jeg blot faaer Tid til at fordøie Alt, imedens jeg er paa Reisen, uden hvilket man jo ikke kan fælde en moden Dom.
De vil naturligviis nok sørge for at have en god Prøve af Øl x) De kan jo sætte nogle Flasker godt afproppet ind i Iisbeholderen, naar vi ere færdige med at tappe ud, thi før kommer han vist ikke) at byde Heiss naar han kommer; ligesom jeg ogsaa beder Dem at byde ham ned i Hovedbygningen og bede Bohn beværte ham som en gammel Ven af Huset. Jeg skal nærmere erkyndige mig om Tiden, naar han ventes at komme til Kjøbenhavn.
________
Til Rulff har jeg intet Særligt at skrive om. Det glæder mig at Brygningen, uagtet Varmen, gaaer godt i Brolæggerstræde. Bed ham, hvis han ikke hører Noget fra Directeur Rothe, før der skrives til mig næste Gang, at gaa til Rothe og spørge, om han Intet har at melde mig.- Læser De i Fædrelandet eller Berlingske Noget om Kommunens Anliggender eller om indenlandsk Politik, som kan interessere mig, sag klip det af og send mig. Bed Bossie have lidt Øie med Malerne, naar de arbeide i Stue Etagen. Jeg troer at jeg har sagt, at de Humlesække, som ere anvendte til Beklædning om Blomsterkammeret paa Loftet, maa tages af i Mangel af Andre, og lægges paa Gulvene under Malerne. Lad mig vide, hvorledes det gaaer med Kitningen af Vinduer og Døre.-
_________
Saasnart De, Bossie og Rulff have læst indlagte Reisebeskrivelse, beder jeg Dem ved første Leilighed at sende den tilligemed hoslagte Brev til min none, hvis Opholdssted til enhver Tid vil være Dem bekjendt.
_________
x)De kan jo sætte nogle Flasker godt afproppet ind i Iisbeholderen, naar vi ere færdige med at tappe ud, thi før kommer han vist ikke)

[på langs]
Med mange venlige Hilsener til Dem, Jfr. Bossie og Rulff saavelsom til hele Carlsbergs Personale og til dem, der besøge Carlsberg, forbliver jeg Deres hengivne
Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
München
FA 2-008-00091
Industriel arkæologi, Rejsebrev, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, overgæret øl, rejsebreve