J. C. Jacobsens arkiv

1896-11-07

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen er stødt over, at Carl igen har opført sig dårligt på grund af for megen alkohol. Hun mindes en lignende episode fra året før hvor Natalie Zahle havde været tilstede.

Transskription

Min usigelig kjære Carl!
Du maae da ikke leve i den Vildfarelse, at man er berettiget til at gribe det Første det Bedste som man troer er En ubehagelig kaste det i Gulvet og stampe derpaa om man ogsaa bagefter gjør  Undskyldning for sin Feiltagelse, man bliver dog latterlig over for de Tilstedeværende, hos hvem det ikke vækker Bedrøvelse. Det Billede som fik den raa Behandling fik jeg ifjor Juleaften tillige med Keiseren af Jacobine, og Du var selv med at bedømme dem. Siden har det staaet paa Consolden i Havestuen. Naar Din Phantasie skaber Dig saa ufornuftige Ubehageligheder er det fordi den er ophidset af den megen Vin. Du

drikker meget rigelig til Middag, og om Aftenen mere end 1 Bayer og dertil 1 a 2 Glas Madera mere en[d] de Herrer som ikke drikker Vin til Middag. Det sørgelige skete ogsaa ifjor Sommer efter en Middag med Ussings og Frøken Zahle hvor Du talte om Religionen og Præsterne, hvem Du udmalede som Karikaturer. Ussing sagde et Par Gange, jeg forstaaer Dem ikke, saa tog Fruen Conversationen. Frøken Zahle bemærkede, men hvorfor byggede de en Kirke og kal[d]te den Jesus Kirken, Du svarede Intet derpaa. Jeg vilde ikke hun skulde høre mere af den forvirrede Tale; jeg gik ud i Væxthuset med hende. Hun udbrød, stakkels Mand han maae dog være ulykkelig. Det maae dog bevise Dig at Du ikke har haft klare Tanker. Du sagde, at det var for at drille fru Ussing, men det

gaaer dog ud over Dig selv, Din Kone, Din Moder og Dine Børn, thi det er indtet [intet] godt Exempel at give dem i den Retning.
Du er af Gud velsignet med en retskaffen og elskværdig Karakter min Kjære Carl, hører hvad jeg siger, læg mærke til Dig selv og Du vil see jeg har Ret, at det ikke er overdreven Ængstelse, men en kjærlig Moders Iagtagelser. Og dermed anbefaler jeg Dig til Vorherres Varetægt. Han har klaret mit Syn, og hjulpet mig med Ting, som har en videre [? ] Betydning end dette, tag ham op i Din stadige Tanke, og Du vil vorde glad og mere ideel, det er dog det Du har stræbt efter, og som Du i mange Retninger har naaet.
Jeg glæder mig usigelig til at see Dig iaften. Gjem dette Brev og læs det en gang imellem.
Din kjærlige Moder

Laura Jacobsen

Gamle Carlsberg 7 Novbr 1896

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Laura Jacobsens brevpapir med monogram
Ny Carlsberg
FA 2-023-00005 æske F 7
Fuldskab, hidsighed