J. C. Jacobsens arkiv

1872-04-18

Dokumentindhold

Brev til politidirektøren om strejken blandt murerne i København. En del murere føler sig truede af deres kolleger.

Transskription

Til Politidirektøren i Kjøbenhavn

Af medfølgende Svarskrivelse fra Entrepreneuren for Muurarbeidet ved Ny Botanisk Haves Væxthuse, Hr Muurmester Beckmann, fremgaaer det at Grunden til at dette Arbeide ikke kan komme i Gang alene ligger i den Frygt, som den Deel af Muursvendene som har gjort Strike, indgyder de fredelige Svende, som gjerne ville arbeide, men ikke tør, fordi de af Erfaring vide at de ville blive straffede derfor af Deltagerne i Striken ikke alene ved alle Slags Forfølgelser, selv paa offentlig Gade, men endog ved corporlig Mishandling.-
Denne Oplysning er vistnok kun en ny Bekræftelse paa mange lignende, som i disse Dage sikkert maa være komne til Politiets Kundskab og jeg tvivler derfor ikke paa, at Politiet har taget tilstrækkelige Forholdsregler til at gjøre Ende paa dette Brud paa den personlige Sikkerhed og Frihed. Da jeg imidlertid ikke har nogen Kundskab om hvilke Skridt Politiet i denne Henseende har foretaget, tillader jeg mig hermed som Formand i Botanisk Haves Bygningscomitee at andrage paa at Politiet snarest muligt vil drage Omsorg for at de fredelige og til Arbeide villige Muursvende faae en Forvisning om at de ville blive fuldkommen sikkrede mod Overlast af deres ildesindede Kammerater.
Uden en saadan Beskyttelse fra Politiets Side vil den nuværende lovløse Tilstand, som fra Dag

til Dag er bleven forværret, sikkert antage endnu større Dimensioner, hvoraf Følgen bl.A. vil blive, at det ovennævnte, for det Offentlige vigtige og paatrængende Arbeide vil lide en Forsinkelse som medfører uerstattelige Tab og at en Mængde flittige og brave Arbeidere med deres Familier ville blive ødelagte ved deres dem paatvungne Uvirksomhed.
Skulde Politiet mod Formodning ikke [se] sig istand til at skaffe disse Folk den fornødne Sikkerhed for at de ville blive tilstrækkeligt beskyttede, vil det for Botanisk Haves Vedkommende blive nødvendigt at man selv uden Ophold organiserer en Sikkerhedsmagt, som kan beskytte Arbeiderne saavel paa Byggepladsen, som paa Veien til Deres Hjem.
Da denne Sag er af stor Betydning for den offentlige Sikkerhed og Orden, anseer jeg det for min Pligt, at tilstille Justitsministeriet en Gjenpart af denne Skrivelse med Andragende om at Ministeriet fra sin Side vil foretage det Fornødne.-

Kjøbenhavn d 18 April 1872

Ærbødigst 
J. C. Jacobsen
Formand i Botanisk Haves
Bygningscomitee
 

 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CM 85/1983
Botanisk Have, strejke