J. C. Jacobsens arkiv

1868-04-15

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om bryggeriforhold og Carls rejse til England. Om bryllupsgaver og udstillingen på Charlottenborg. Høyen er vred på Bloch!

Transskription

d 15 April 1868
 
Kjære Carl !
Tak for dine Meddelelser om Lagerfadenes Fyldning i Schwechat og om Attenuationen m.m, hvorom jeg hidtil har savnet detaillerede og paalidelige Oplysninger. Der er flere Puncter i din Meddelelse, som jeg og Kogsbølle have skrevet os bag Øret og ikke skulle glemme at være opmærksomme paa til næste Vinter.- Jeg længes nu efter, naar Du er færdig i München, at faae en fuldstændig Meddelelse om Fyldningen hos Sedlmayer og navnlig om Øllets Attenuation i Fadene ved Foraarets Begyndelse, saavelsom om Øllets og Kjeldernes 
Temperatur til den Tid.- Uagtet mine Kjeldre holdes ved Frysepunctet hele Vinteren og Lagerfadene fyldes meget langsomt, er Attenuationen i Fadene dog, saavidt jeg kan skjønne, større hos mig end i Schwechat. Derfor vil jeg gjerne kjende dette Forhold hos Sedlmayr meget nøie. Jeg tænker dermed kun paa de Lagerkjeldre der skulle tømmes seent paa Sommeren og henad Efteraaret.

Har Du faaet Oplysning om Vandets Indhold af mineralske Bestanddele i Münchener Bryggerier, navnlig Sedlmayrs ? Glem ikke at faae Underretning om Glaspladerne til Gjærings Kar med Fabrikantens Navn og Adresse og Prisen, samt Størrelsen.
________________________
 
Grosserer Melchior har bedt mig om at skaffe ham Oplysning gjennem Dig om der er en Malerskole i München (hvilket han har hørt) hvori Damer kunne faae Undervisning i Malerkunstens Technik. Der er nemlig en ung Pige, som har lagt et umiskjendeligt Talent for Dagen i Retning af Figurmalerie og som han derfor med Interesse har taget sig af. Jeg har ogsaa seet adskillige Tegninger af hende som virkelig vare lovende baade hvad Composition og Opfatning angik. Her hjemme er der ingen Leilighed for Damer til at lære Andet end Blomster- og Landskabsmaleri og han vil ikke gjerne sende hende til Düsseldorf hvilket jeg ogsaa har fraraadet.- Jeg vilde

dog helst have fritaget dig for dene Commision da jeg var bange for at det skulde sinke Dig for meget, men din Moder svarede ham strax, at det vilde Du sikkert med Fornøielse skaffe Oplysning om og jeg lovede da, at skrive strax til dig derom og maa nu bede Dig at gjøre dit Bedste.- Det forekommer mig at Lind har talt om, at der er en Dansk i hans forrige Plads i Cottis Boglade. Hvis saa er, kunde Du maaskee af ham faae bedst Oplysning.-
__________________________
 
Idag modtoge vi dit Brev, hvoraf vi see at Du atter skal til Bryllup i Strasbourg hvilken Fornøielse Du ganske vist ikke bør give Slip paa, naar den ikke spilde altfor megen Tid.-  Men om Du ogsaa skulde faae et lille Otium, kunde Du vistnok godt bruge det med Nytte til at bearbeide dine Memoirer som jeg frygter for at Du ikke har faaet Ro til at samle og ordne som de bør være. Iøvrigt vil Tiden indtil Bryllupet vel omtrent medgaae til den omtalte Rundreise til de nyere Bryggerier

og til Tyrol, hvorimod jeg intet har at indvende. Dersom Du ved samme Leilighed kunde gjøre Bekjendtskab med Beegkogerierne og Leverandeurene i Tyrol, var det mig saameget desto kjærere.-- Jeg troer at jeg vil følge din Idee, at sende Sedlmayr de omtalte 6 christelige Biscuitfigurer efter Thorvaldsen. Naar jeg afsender dem imorgen eller senest i Overmorgen, med Pakkeposten, ville de jo sikkert træffe Dig i München. Har Sedlmayr slet ikke omtalt det Brev jeg gjennem Dig sendte ham ? --Hvad jeg skal finde af Dansk Arbejde til Gloxin veed jeg i Øieblikket ikke. 
Jeg tvivler paa at Porcelainsfabriken har Noget til 50-60 à 70 Rdlr. som er passende til Brudegave for Folk med fransk Smag.- Galvanoplastikeren har ikke Noget.- Et smukt Stykke Meubel af Jensens udskaarne og indlagte Arbeide - et fiint Syebord, en Lænestol. o. desl. kunde være

fortræffeligt her hjemme, men det er saa ubequemt og dyrt at forsende og tager let Skade under Transporten. Jeg har ogsaa tænkt paa en Sølvkaffekande, som den jeg forærede Vogelius, med ciselerede Forziringer af Kaffeplanten, osv.- Hvad synes Du om det ?-
_________________________________
 
At lægge Reisen til England over Belgien for Ølbryggeriernes Skyld, vil ikke lønne sig , men Antwerpen - d.v.s Rubens - er nok værd at see og Reisen over Ostende er vist ligesaa hurtig, som over Calais og Søereisen er saavidt jeg mindes, kun 10 Timer til London. Dersom Eugène vilde følge med dig til England var det vist ikke til Skade, ikke saameget for Sprogets Skyld, thi det lærer Du snart, men fordi han sandsynligviis har mere Routine end Du i "at være om sig" og skaffe Eder Adgang, hvorved Du maaskee kan vinde Tid.- Du bør jo selv øve Dig deri, men det kan der blive Leilighed nok til endda.

16 April
Jeg kom ikke til Byen idag og altsaa ikke paa Porcelainsfabriken, men jeg har ogsaa betænkt, at jeg dog maa skrive et Brev til Sedlm. og sende med Presenten og før jeg gjør det, maa jeg vide om han har talt om mit første Brev til ham. Jeg antager ogsaa at Du nok saa gjerne seer, at jeg sender Presenten directe til ham, efter din Afreise. Vil Du imidlertid helst levere ham den personligt, maa Du strax lade mig det vide.
_____________________
 
Om Udstillingen paa Charlottenborg er der ikke endnu kommen Anmeldelser i Bladene. Der er igrunden heller ikke meget at tale om, thi det meste er, som sædvanligt, Landskaber og Søestykker, meget respectable, men heller ikke mere.- Af afdøde Bissen er der Fru Heibergs Statue i Marmor, fortræffelig! samt Prof. Nielsens og M Hammerichs Marmorbuster, den sidste især udmærket, fiint og aandrigt opfattet!

Af Marstrand er der kun endeel Portraiter blandt hvilke Portraitet af Gl Bissen er ypperligt, men Advocat Brocks derimod aldeles forfeilet i Ansigtet-
Af Bloch er der, som jeg vist har fortalt; Hydernernes Tilbedelse, Christus der fristes af Diævelen og Barnemordet i Bethlehem til Bedekammeret, samt det store Billede af Ebbesen og Grev Geert og flere Portraiter. Prof Høyen er bleven meget vred paa Bloch, fordi denne ikke vil rette sig efter hans Ideer og river nu ned paa Bloch og paa Alt hvad han gjør, men Høyens Kritik er heldigviis saa overdreven, at den ikke gjør Bloch nogen Skade hos Folk der selv have nogen Forstand paa Kunst. Derimod gjør det mig ondt, at den gamle 70 aarige Hoyen kan forløbe sig i den Grad, som han har gjort.-
Hermed maa jeg slutte.
Lev vel!
Din Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
München
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi