J. C. Jacobsens arkiv

1882-03-01

Dokumentindhold

Forskelligt vedrørende Frederiksborg

Transskription

Carlsberg 1 Marts 1882.
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl.

Det har glædet mig overmaade meget at erfare, at Deres Søn er i god Bedring, saa at de og Deres Frue tør haabe det bedste.
Jeg vil være Dem særdeles taknemmelig dersom De vil forhandle med Dorph om Kopien af Fru Heibergs Portrait. Dersom han vil paatage sig dette Arbeide, troer jeg med Dem, at det vil være det Heldigste Valg og jeg troer ogsaa, at Fru Heiberg vil være tilfreds dermed, da hun sætter Pris paa Dorph.-
Jeg glæder mig over at Bache vil male Suenson's Portrait og at Vermehren, som kjendte Jonquières saa godt, vil male ham med Dybbøl i Baggrunden. Det er en fortræffelig Idee.

Det er Skade at Krøyer allerede er saa fordringsfuld, men naar han ikke vil, er det jo heldigt, dersom Roed vil male Max Müller.
Det er en Mangel ved vore Bestyrelsesmøder, at vi ikke have en Oversigt over Museets Status. Jeg har derfor anmodet Kasseren om at levere et Uddrag af Kassebogen, som kan lægges som Bilag ved Protocollen.
Forinden jeg sender dette Bilag til Professor Holm, vil jeg sende Dem det til gjennemsyn. Vi havde ved Regnskabets Udgang 30 Septbr 1881 en Beholdning af c 7000 Kroner, men have til Dato brugt 13000 Kr saa at der allerede er forbrugt c 6000 Kr af de 17500, som forfalder d 25 Marts, hvoraf endda 1000 Kr skal anvendes

til halvaarligt Afdrag paa Gjælden til Carlsbergfondet.-
Naar Kasseren hver Maaned levere en Oversigt over Status og der i Forbindelse dermed føres en Fortegnelse over de gjorte Bestillinger og over de derpaa gjorte à Conto Betalinger, ville vi ikke, som nu, famle i blinde, naar vi forhandle om nye Bestillinger eller Indkjøb.
_____
Med Hensyn til Foreviisningen af Kongefløien og Kirken paa Frborg forekommer det mig at de hos Slotsforvalteren betalte Adgangs Kort burde være i 2 Dele, hvoraf Halvdelen afgives til Museets Kustode og den anden Halvdel til Portneren eller den der foreviser Kirken, hvilket jeg vil foreslaae Worsaae at henstille til Ministeriet.-
Betalingen for Stokke og Parapluier maa, saavidt jeg skjønner modtages af Museets Betjent, med mindre der af Slotsforvalteren ansættes en stadigt tilstedeværende Dørvogter, men hvorledes Oppebærselen af denne Indtægt skal controleres i begge Tilfælde, er mig ikke klart.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Hermed følger den omtalte Oversigt over Museets Udgifter til Dato, hvilken jeg beder Dem at fremsende til Hr. Prof. Holm, naar De har læst den.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed