J. C. Jacobsens arkiv

1868-06-06

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om bestilling af byggematerialer i Frankrig til bygninger på Carlsberg. Om gaver til venner og bekendte.

Transskription

d 6 Juni '68

Kjære Carl !
Dersom Du kan faae Tid, vilde jeg gjerne, at Du gik til Dupont & Dreyfus samt til Carpentier og forespurgte om Tiden, da jeg kan vente de bestilte Sager, respective Jernbjelker og Tagplader. Dupont har lovet at Bjelkerne skulle være i Dunkerque omtrent d 11 Juni, men 
Carpentier har lovet at Tagpladerne skulde være leverede omtrent i Midten af Mai.- Der er endnu ingen paatrængende Hast dermed, men det er dog ønskeligt at vide Leveringstiden nogenlunde sikkert og det hjælper overordentligt paa Præcisionen, at Vedkommende

veed, at der er en Agent i Paris.
________
 Jeg talte idag med Vogelius, som endnu fastholder sit Ønske om at have et Par Bronze-Armstager, Mage til mine, hvilke jeg derfor beder Dig om at kjøbe tilligemed et Par til  Julie Djørup, hvis de ere at faae.- Dersom Du faaer disse Stager, var det godt om Du i den samme Kasse kunde sende et "Tudehorn" til blæse tilbords med. Jeg saae flere saadanne i Paris, hvor der sælges Jagt-Requisiter, liig det Horn vi tidligere havde, men større. Vi trænge dertil, da Gon-Gongen er slaaet itu og desuden ikke lød gjennemtrængende nok.- Kunde Du ikke have Lyst til at kjøbe en eller anden Ting til din Moders Klædedragt og sende hende fra Paris? Hun kunde godt bruge et Schawl (eller hvad det hedder) af Points, helst hvidt, liig det jeg gav Fru Vus.-  Jeg forærede Fru Bourgeois et lignende, som kostede mellem 200 og 300 francs. En smuk Selskabskjole at let Faulard kunde ogsaa være passende og er billigere. Dersom Du kunde faae et Schawl af sorte Points, Mage til det, jeg gav Magnella, men som brændte, vilde jeg gjerne give hende et saadant igjen. (jeg synes det kostede c 100 francs).-Hvis du kjøber slige Sager, tænker jeg nok at Fru Lind vil være Dig behjælpelig. Hun faaer dermed Leilighed til at besøge Magasin e Louvre! (hvor jeg kjøbte) Compagnie Lyonnaise, osv.- Sagerne kunne sendes med Jernbane til Charles Petit

i Lübeck. Skulde Du ikke have Kontanter nok dertil, kunne Sagerne blive liggende, hvis man ikke vil give Dig Credit, indtil jeg kan sende Betaling til Vedkommende gjennem Koenigswarter. Dersom Bourgeois ikke har benyttet hele det Creditiv paa 5000 francs, som jeg gav ham paa Koenigs-warter, kan Du ogsaa midlertidig faae Penge hos ham.-Naar Du skriver til mig om Noget, som din Moder ikke skal læse, maa Du skrive det paa et særskildt Blad, da din Moder bliver misfornøiet, naar jeg ikke vil vise hende dit Brev til mig og hun lader Frøken Berthelsen læse for hende hvad der staar paa Fransk.- Lev vel! Hils Linds' 
venligst fra os
Din hengivneJacobsen
 
P. S. Jeg tvivler ikke paa, at Kaffe Kanden er arriveret for nogle Dage siden og at Du er tilfreds med den, navnlig dens Ornamenter Erato og Amor; og Amorin-Reden, Du forklarer dem naturligviis Betydningen.- Vi have talt om at sende Gloxin en Hilsen idag pr Telegraf, men jeg opgav det tildeels af den Grund at jeg ikke veed om Ev. Gloxin er hans virkelige Navn eller Firmaets Navn. I sidste Fald var Lykønskningen bleven altfor comisk. Lad mig dog ved Leilighed vide hvad din Ven hedder.

Det vilde ogsaa fornøie din Moder og mig dersom vi kunde faae det unge Pars Photographier, for hvem vi igjennem dig have faaet megen Interesse.-
_________
 
Pakken fra Magasin de Louvre er kommen her paa Toldboden og bliver clareret paa Mandag eller Tirsdag. Saasnart jeg faaer den hjem, præsenterer jeg Sagerne for din Moder og Magnella som des cadeaus fra dig og mig.
Lad mig vide saasnart det er bestemt om Du bliver i Strasbourg

DinJ

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi