J. C. Jacobsens arkiv

1887-02-20

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens sidste brev til fru Heiberg. Brevet handler bl.a. om den forestående rejse til Rom. Han ønsker hende et godt helbred.

Transskription

Carlsberg 20 Februar1887

Kjære Fru Heiberg
Jeg har lige siden Nytaar stadigt haabet at jeg skulde faae Leilighed til at besøge Dem og takke Dem for alle de Venskabsbeviser, jeg har modtaget af Dem, men en overvældende Masse af forskjellige Forretninger, især paa Grund af min forestaaende længere Reise til Italien, har stadigt nødet mig til at udsætte det med Længsel paatænkte Besøg og i den sidste Uge har en, ved lidt uforsigtighed paadragen Hævelse i mit noget skrøbelige venstre Ben lagt en ny, uventet Hindring i Veien for mit Ønske og min Læge har nu bestemt forbudt mig at gjøre

de Afskedsvistitter, hvorpaa jeg havde gjort Regning idag. Jeg maa derfor nu nøies med at bringe dem min Afskedshilsen skriftligt før jeg i Morgen med min Hustru og 2 af hendes yngre Veninder, Frøken Berthelsen og Frøken Steenstrup, reiser herfra til Rom og flere Steder i Italien, hvorfra vi først vente at komme tilbage om 3 à 4 Maaneder.-Det gamle Rom har ligefra min Ungdom i høi Grad beskjæftiget mine Tanker og det romerske Folks Udvikling og Skjæbner have havt saa overveiende en Indflydelse paa hele den civiliserede Verden og er desuden i sig saa lærerig at min Interesse for Roms Historie stadigt er tiltagen

Da jeg nu omtrent har afsluttet mine mangeaarige Arbeider med Opførelsen og Organiseringen af mit Bryggeri og ogsaa har faaet en Driftsbestyrer til hvem jeg med Tryghed kan overlade Ledelsen deraf naar Herren bortkalder mig, føler jeg en trang til at betragte hele Værkets gang i Afstand og derved, som jeg haaber, faae Viished for at Alt kan gaae saaledes som det bør ogsaa naar jeg er borteDerfor besluttede jeg at gjøre en meget langvarig Reise og saaledes kommer jeg nu i mit 76de Aar for anden Gang til Rom, hvor jeg ervis paa at Tiden ikke vil falde mig lang, da jeg daglig vil have fuldt op af aandelig, og saavidt Kræfterne strække til ogsaa af legemlig Beskjæftigelse.

Maatte vi nu kun være heldigere end De, hvis Ophold i Rom i saa høi Grad forstyrredes af Klimatets uheldige Indflydelse paa Deres Sundhed. Desværre erfarede jeg i forrige Maaned, at vort Vinterclima i Aar ogsaa havde angrebet Deres Helbred og bragt Dem i en vaklende Tilstand, men heldigvis har jeg senere erfaret, at De nu befandt Dem saameget bedre, at De nu gjorde Spadseretoure i fri Luft.
Jeg vilde gjerne med egne Øine have overbeviist mig om denne glædelige fremgang, men nu kan jeg kun udtale Haabet om at denne Fremgang er vedbleven, saa at i de fulde Drag kan nyde det sig nærmende Foraars rige Skjønhed og nyde en uforstyrret Sundhed til Glæde for Alle som kjende og skatte Dem som 

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

[på langs]
Min Hustru beder mig at bringe Dem hendes hjerteligste Hilsen.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Selskabelighed, venskab