J. C. Jacobsens arkiv

1881-02-26

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Anmeldelse af Grönlunds artikel i Nationaltidende fra 26/2 1881.

Transskription

Grønlund i Nationaltidende 26/2 - 81

1st Spalte "Hans talrige Undersøgelser have ført til det Resultat at der ingen Forandring foregaaer" etc.
2den Spalte. hans Præparater for Carl "ikke beregnede paa at bevise Noget, hvortil der var for faa Korn" (nemlig 26)
do. J. har overskaaret "100, ja undertiden 2 à 400".
do. hans egne Prøver (1876-77) vare foretagne saa omhyggeligt og upartiske som muligt.do. En Overdrivelse. han Siger, at de indhentede Oplysninger stille Frederiksens' Prøver i det rette Lys, og at de aldeles ikke bevise osv.
do En rigtig Udvikling af den Regel, at alle andre Betingelser maae være lige, naar man skal dømme om enkelt Betingelses Betydning.
3die Sp, dette er glemt og ikke mindst ved Bedømmelsen af Frederiksens Prøver. ??
" Berigtigelse om Lerchenborg Prøverne. Alle (?) Angivelserne ere aldeles urigtige. Sandheden er at Angivelserne om de 3 første Prøver ere aldeles rigtige, hvorunder den 4de ikke er avlet under samme Forhold og følgelig Intet beviser.
Grønlund paastaaer dog at de (alle) ere aldeles ubrugelige ?
" Han har fundet at No2 og 3 ere eens, men han forbigaaer i Taushed min Analyse, som kun viser ringe Forskjel mellem 2 og 3

B. Lerchenfeldt. Kataloget er rigtigt.
Grønlunds Analyser vise mest Meel i No 1 iøvrigt kun liden Forskjel.
Min Analyse, som Grønlund ikke citerer viser kun en jevn ikke stor Fremgang i Meel men en betydelig Afgang i Glas.-
Han mener at Forandringen baade i hans og i min Analyse kunne være tilfældige. Man kan derfor ikke drage nogen Slutning deraf. Men han ender med at sige at Alle Prøverne tale imod Modenhedstheorien.
At hans 2den Analyse i Januar i det hele viser mere Meel og mindre Glas end den 1ste tilskriver han at Prøverne vare blevne lidt NB fugtige.-. Frederiksdal. Kataloget væsenlig rigtigt dog er der Forskjel mellem Gjødningen til 1-2 og 3-4.-
Grønlund finder i 2 Analyser c 100. flest melede i No 1, hvilket han ikke kan forklare og i den første Analyse af No 2 meget faa melede, da han "vist maa have været uheldig ved at gribe forholdviis for mange Glas Korn". "At jeg har fundet flere Meel i no 4 end i No 1 er ham en Gaade". Han afviser paa det bestemteste enhver Tvivl om hans Undersøgelses Rigtighed, de kunde ikke være mere omhyggelige end saaledes, som han har foretaget dem

NB Ogsaa her viser Grønlunds sidste Analyse i Febr flere Meel og færre Glas end i Novbr.
D. Prøver sendte directe til Grønlund fra Eieren af Lillekjøbeløe [?]
Grønlunds Analyse vise en Forøgelse af Meel fra 30-60 og Nedgang i Glas fra 38-12.
Min Analyse (kun 1x100) viser ligeledes Meel fra 23-70 og Glas fra 38-13.E. som jeg ikke har analyseret, fordi Prøverne vare fra forskjellige Marker, med forskjellig Forfrugt.
Grønlund har alligevel analyseret den 2 Gange og begge Gange fundet No 2 c 4 à 5 Gange saa riig paa Meel som No 1, 3 og 4.!!NB Glaskornene ere i Febr kun halv saa talrige som i Novbr.
F. Rosendal. Kataloget nogenlunde paalideligt. Grønlund har 2 Analyser Novbr. Febr. som stemme temmelig godt med mine og vise en utvivlsomt størr Melethed i no 4 end i No 3
G.
Kataloget rigtigt

Grønlunds Analyser i Novbr og Febr vise en jevn Aftagen i Melethed og en betydelig Forøgelse af Glas, ligeledes jevnt stigende.mine Analyser vise det omvendte Resultat

H. har jeg ikke analyseret fordi Kataloget angav forskjellige Gjødningsforhold hvilket Grønlund paastaaer er en Feiltagelse.
Grønlund har i 2 Analyser fundet at den 1ste Prøve er den mest melede og den 3 den mindst melede!!
Uagtet jeg ikke har analyseret den tilføier !!
Grønlund dog som sædvanlig "Dr J's Prøver viste Skalaen".
J. Kataloget væsenlig rigtigt. Men Eieren antager at der er lidt Forskjel i Jordbunden.
Grønlunds ene Analyse i Novbr viser en jevn og god Stigen i Melethed. Mine 2 Analyser ligeledes men noget større Stigen.
L. Grønlund forkaster samtlige Prøver, fordi der er det utrolige Spring fra No 3 til 4. Han har kun foretaget 1 Analyse, saaledes
1. 14 Meel 27 halv Meel 59 Glas
!! 2. 2 - 27 - 71 -
3. 7 - 12 - 81 -
4. 60 - 30 - 10 -
Grønlund har vist været "meget uheldig og forholdsviis grebet for mange Glas Korn" i og 3.
Hans Resultat er at flere Prøver ere ubrugelige nogle vise en Aftagen af Meel nogle derimod en Tiltagen, men det kan jo hidrøre fra Jordbundsforskjellighed.

Fakta

PDF
Note
Dansk
København
FA 01-003-00011
Byg