J. C. Jacobsens arkiv

1859-10-08

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens ledsagebrev til artiklen om baierskølbryggerierne

Transskription

Carlsberg d 8 October 1859

Jeg maa ret meget bede Dem undskylde at jeg har ladet Dem vente paa de lovede Oplysninger om det baierske Ølbryggeri, so jeg nu hoslagt har den Fornøielse at fremsende til behagelig Afbenyttelse. Da jeg ikke veed hvorvidt der i de statistiske Meddelelser optages Notitser om Fabrikernes Dimensioner, har jeg i denne Henseende kun meddelt nogle af de mest fremragende Træk, men jeg maa dog udtrykkelig bemærke, at jeg ikke har meddelt disse Exempler paa mit Etablissements Udstrækning fordi jeg ønsker at henlede Opmærksomheden derpaa.- Pleier De altsaa ikke at optage slige Notitser, seer jeg helst at de for Carlsbergs Vedkommende udelades.For Slesvigs Vedkommende kan jeg desværre ingen Oplysninger meddele, men jeg troer at der i flere Kjøbstæder findes ret gode baierske Bryggerierærbødigst
J. C. Jacobsen

S.t.Herr Kammerraad Eriksen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Carlsberg, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi