J. C. Jacobsens arkiv

1882-02-13

Dokumentindhold

Om at ansætte svenske malere til at male i 'den Store Stil' til Frederiksborg Slot. Om udsmykning af fru Heibergs hus i anledning af datterens bryllup.

Transskription

Carlsberg 13 Febr 1882.
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Tak for Laanet af Tuxens Brev, som jeg med Fornøielse har læst, især fordi han deri udtaler sin levende Interesse for den "Kunstretning", som omfatter "Opgaver i en større Stil". Det er bedrøveligt at denne Interesse iøvrigt saa ganske savnes hos næsten alle vore Kunstnere.- Jeg har i længere Tid tænkt over Midler til at skaffe Museet historiske Billeder og vilde være meget tilbøielig til at gjøre Forsøg derpaa ved at gaae til Sverrig. Skulde det ikke være muligt, at finde Æmner, som en svensk Kunstner kunde behandle?
Hvad siger de om Christian d 1stes selvstændige Kamp paa Brunkebjerg? eller Carl d 12tes Død ved Beleiringen af Frederiksstens Fæstning eller Sten Stures Fald i Slaget ved Bøgesund, osv. Maaskee kunde man ogsaa

faae dygtige, yngre svenske Kunstnere til at copiere nogle af de historiske Portraiter i Sverrig, som vi bør have. Kunne og ville vore egne Kunstnere ikke male til Museet, ligger det nær, at søge Trangen afhjulpen hos vore Frænder.-
Det forekommer mig at vi ubetinget bør vise Fru Heiberg den Opmærksomhed at smykke vort Huus, hvori hun boer, i Anledning af Datterens Bryllup paa Tirsdag.
Byggeselskabet vil være Bestyrelsen taknemmelig derfor-
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed