J. C. Jacobsens arkiv

1878-01-17

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Julius Lange

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver et omfattende brev til Julius Lange om sine ideer med Frederiksborg Slot og oprettelsen et Nationalhistoriske Museum.

Transskription

Carlsberg d 17 Januar 1878
 
Her Docent J. Lange
 
Ifølge Deres Ønske skal jeg hermed meddele Dem et Uddrag af min Skrivelse (af 19de April f. A.) til Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopførelse med Forslag til Oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg og Hs. Majestæt Kongens Resolution i den Anledning.
Mit Forslag gik ud paa at gjøre Frederiksborg Slot til et Hjem for Folkets Historiske Minder, hvilket det i Frederik d 6tes og Christian 8des Tid allerede tildeels havde været. Næst at fremhæve den løftende Indflydelse paa Folkeaanden, som et Samliv med Fortidens Minder maa udøve, søgte jeg at gjøre gjældende, at et nationalhistorisk Museum kun vilde gjøre det fulde Indtryk paa Beskueeren naar det knyttedes til et saa ærværdigt og imponerende historisk Mindesmærke som Frederiksborg Slot.
Med Hensyn til Planen for Museet forudsatte jeg at det maatte omfatte den minderige Deel af vor ældre Historie fra Christendommens Indførelse, altsaa begynde med Gorm og Thyra; at det fra forskjellige Sider vilde kunne vente Bidrag af saadanne Gjenstande, som mere høre hjemme i et Museum for Folkets Historie end i de paa Studier af Kulturhistorien beregnede Samlinger; at den  fra Slottets Brand reddede Deel af den tidligere Portraitsamling

vilde kunne suppleres deels med Erhvervelse af Originaler, deels ved gode Kopier af Billeder her hjemme og i Udlandet; at man for den ældste Periode, fra hvilken ingen Portraiter er overleveret, kunde fremstille de berømteste historiske Personer i Statuer og at man iøvrigt maatte anskueliggjøre de vigtigere Begivenheder og interessante Momenter i Fædrelandets Historie ved en Række af historiske Malerier.
Med denne Forestilling fremsendte jeg et Udkast til en Plan for Restaurationen af Kongefløiens Indre med Forklaring og Overslag, hvilket Udkast Hr Etatsraad Meldahl efter Samraad med Hr Etatsraad Heinrich Hansen og mig havde udarbeidet og som gik ud paa at udsmykke Stueetagens Hvælvinger med Stukkaturarbeider i Lighed med "Rosen" og at restaurere de øvre Etager deels med Lofter af Stuk, deels med cassetterede Trælofter. I alle Værelser lægges Parquetgulve, Døre og Paneler gjøres af Egetræ. I nogle af Værelserne agtes Væggene beklædte med en Efterligning af Gyldenlæders Tapeter; ligeledes anbringes flere Kaminer af Marmor eller Sandsten.
Samtlige Restaurationsarbeider skulle udføres i samme Stiil som selve Slottet, d.v.s. Christian d 4des Stil.
Forsaavidt dette Forslag om at restaurere og indrette Kongefløien til Anbringelse af et nationalhistorisk Museum (hvilken Anvendelse formentlig ikke kunde være til Hinder for at Localerne ved festlige Leiligheder, som ved Kroningshøitideligheder, osv, benyttes af Kongehuset) vandt vedkommende Autoriteters og Hs. Majestæt Kongens

Bifald, tilbød jeg at udrede den dertil efter Hr Etatsraads Meldahls Udkast og Beregning fornødne Sum med 200,000 Kroner.-

Dette Forslag blev efter Komiteens og Inderigsministeriets Indstilling bifaldet af Hs Majestæt som (d 25 Juni f. A.) resolverede:

"1. At Comiteen bemyndiges til at modtage det af Kapitain, Brygger J. C. Jacobsen gjorte Tilbud om at yde 200,000 Kroner til den indre Istandsættelse af Kongefløien paa Frederiksborg Slot, imod at denne Fløie fremtidig anvendes dels til Festlocale ved større Høitideligheder i Kongehuset, deels til Anbringelse af et Nationalhistorisk Museum, under Forudsætning af, at der ikke derved paadrages Staten nogen Forpligtelse til at bringe pekuniaire Offre i denne Anledning, samt
2. at Istandsættelsen af Kongefløien skeer i det Væsentlige i Overensstemmelse med de hertil indsendte, af Etatsraad , Bygningsinspecteur Meldahl udarbeidede Planer og Overslag"
_____________________
For Tilveiebringelsen af Midler til selve Musæets Ordning og stadige Forøgelse vil der blive sørget, men da de derom indledede Forhandlinger ikke ere sluttede, kan der først om nogen Tid meddeles nøiere Oplysning om dette Punct.
I Haab om at disse Meddelelser ville være tilfredsstillende tegner jeg mig
 
Med høiagtelse ærbødigst
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek. 
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed