J. C. Jacobsens arkiv

1877-05-11

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Frederik Zahle

Dokumentindhold

Om vilkårene på det lån som J. C. Jacobsen har lovet Natalie Zahle til skolebyggeriet. Brevet er en kopi af det originale brev og ikke skrevet af J. C. Jacobsen.

Transskription

Paris d 11te Mai 1877.
 
 
Her Høiesteretssagfører Zahle.
 
I Anledning af Deres Ærede Skrivelse med Forespørgsel om Vilkaarene for det Laan af 40-50,000 Kroner, som jeg har lovet Frøken Zahle til Fuldførelsen af hendes nye Skole, kan jeg kun sige, at jeg har gjort dette Tilbud, fordi det Nærværende Tidspunkt er saa uheldigt for Opnaaelsen af Laan paa 4de Prioritet, men jeg har tænkt,, at mit Laan kun skulde være midlertidigt, indtil gunstigere Konjunkturer indtræder, til hvilken Tid den nye Skole vil være i fuld Virksomhed og de øvrige Leiligheder ville være udleiede til normale Priser, saa at Ejendommens Evne til at forrente Anlægskaåitalen vil staa klar.Jeg tvivler ikke paa at en saadan Situation vil være tilstede i Løbet af 5 Aar og i denne Forudsætning tilbyder jeg at tilstaae det ommeldte Laan med Uopsigelighed fra Kreditors Side i 5 Aar til en Rente af 5% p.a.- Ligesom det skal staae Frøken Zahle frit fra hendes Side at opsige Laanet forinden de 5 Aar, skal der heller ikke være Noget til Hinder for, at hun i Løbet af dette Tidsrum gjør Afbetaling derpaa, dersom hun selv ønsker det.
Skulde hun f. Ex. i Løbet af dette Tidsrum kunne erholde et fast Laan af en mindre Sum, har jeg heller ikke Noget imod, at et saadant eventuelt Laan, der anvendes til at afbetale en tilsvarende Deel af mit, indtræder paa 4de Prioritet, og at Resten af mit viger til 5te Prioritet.
I Haab om at dette Forslag vil findes tilfredsstillende tegner jeg mig 
Med Høiagtelse
Deres ærbødige
 
J. C. Jakobsen
 
Maa jeg bede Dem bringe Frøken Zahle min venligste Hilsen. Jeg håber, at hun befinder sig vel.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed