J. C. Jacobsens arkiv

1870-02-26

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Fødselsdagsbrev til Carl med gode ønsker for fremtiden. Carl er nu færdiguddannet, og J. C.s forventninger er høje. Om prisen på opførelsen af Mellembryggeriet og eksporten til England. Om brøndboringen.

Transskription

d 26 Februar 1870
 
Kjære Carl! 
Uagtet der ikke er syndelig Haab om at disse Linier ville naae Dig til din Fødselsdag, vil jeg dog sende Dig min Lykønskning. Jeg behøver neppe at sige Dig hvor rige de Ønsker og Forhaabninger ere, som knytte sig til det Leveaar, Du nu begynder. Du staaer nu saa fuldt udrustet til Løsninger af din Opgave, som neppe nogen yngre, endsige ældre, brygger i Europa og med en Interesse for dit Kald, der berettiger til de skjønneste Forhaabninger. Og hvilket Haab kan for mig være skjønnere end det, at see det Maal, der fra min Ungdom har foresvævet mig, realiseret af Dig ? - De ydre Betingelser stille sig ogsaa gunstigt.- Mit sidste Driftsaar har været ret heldigt og det indeværende lover at blive det i høiere Grad. Jeg har ogsaa god Grund til at vente et forøget Prioritetslaan i Carlsberg af 40,000 Rdl og jeg haaber saaledes at jeg

ikke skal mangle de fornødne Midler til at udstyre dit nye Bryggeri saa complet, at der ikke skal fattes Noget. Det vil rigtignok blive endeel kostbarere end jeg fra Begyndelsen tænkte mig. Der vil foruden 300,000 (pundtegn) Jernbjelker medgaae 2 Millioner Muursteen osv osv, saa at Bekostningen ved Anlægget vil løbe op til henved 100,000 Rdl.- Imidlertid har jeg god Tro til at det vil svare Regning, naturligviis ikke i de første Aar, men jeg er heldigviis saaledes stillet, at jeg ikke behøver at frygte nogle Aar for Rentetab.- Udsigten til Afsætning til England er ogsaa meget lovende. Jeg har for nylig modtaget et meget opmuntrende Brev fra Dher Russel, hvori de sige at Øllet har fundet meget Bifald overalt, hvor det er blevet bekjendt, saa at han stiller en meget betydelig Afsætning i Udsigt. Han beder indtrængende om med første aabne Vand at sende ham 100 Tdr og at have et rigeligt Forraad i Beredskab

til Ham.- Desværre har jeg i Øjeblikket ikke mere end 15 Tdr fjorgammelt Øl at sende ham.- Jeg havde ikke ventet nye Bestillinger før til Foraaret og jeg har derfor lagt det Øl, jeg har brygget til England i Decb og Januar Maaned i den inderste Ende af nogle Kjeldere med Foraarsøl, saa at jeg ikke kan komme til det før i April og det vil heller ikke være tilstrækkelig aflagret før den Tid. Jeg fylder nu en Kjelderafdeling alene med engelsk Øl paa nye ubegede Fade og jeg har bestilt nye Fade til endnu en Kjelder paa 1000 Tdr som senere skal fyldes. I alt har jeg brygget  1200-1300 Tdr og naar dertil kommer de nysnævnte 1000 Tdr, faaer jeg et Forraad af engelsk Øl a c 2300 Tdr x) hvilke jeg antager ville forslaae til Efteraaret.- Hvorledes dette Øl, ubeget og med dry-hops, vil kunne blive solgt her hvis det ikke finder Afsætning i England er et tvivlsomt Spørgsmaal og jeg tør
x) kan dette afsættes, er det et godt Grundlag for din Virksomhed

derfor ikke give dette Forsøg en større Udstrækning. Hvorledes gaaer det til at der er kommen Prøver af mit Øl til Allsop's? Skader det dig ikke i din Forbindelse med Bryggerifolkene der, at jeg sender Øl til England ? Veed Du, at Du har isinde at brygge Ale og Porter til Export ? Maa Du ikke være forsigtig i hvad Du siger derom til Hatt og Sedlmayr?
___________
At mit Øl ikke var Sedelmayr "vollmundig" nok, sagde han mig, men han omtalt(e) ikke, at han syntes bedre om Heymanns'. Dette er forøvrigt ikke meget anseet i Kbhvn og Heymanns' Afsætning er aftagen medens min er stærkt tiltagen. Dette er for mig som kjøbenhavnsk Brygger det bedste Fingerpeg paa mit Publikums Smag.- Dog vilde jeg Pokkers gjerne til Wien for selv at smage Wiener Øllet paa Stedet, men det kan i hvert Fald ikke skee, før Du er kommen hjem og jeg har sat Dig fuldstændig ind i Bryggeriets. 5IISaa kan Du maaske nok i nogen Tid drive Bygherrens Forretningen paa egen Haand, medens jeg længere hen paa Sommeren gjør en Udflugt til Wien.-
__________________
Med Brønden gaaer det godt. Vi traf ved Boringen Saltholmskalken nøiagtigt i samme Dybde som i min Brønd og har allerede gjennemboret det første vandførende Gruuslag i Kalkformationen og derefter have vi nu i den nye Brønd, nøiagtigt den samme Vandhøide, som i min Brønd. Ved fortsat Boring til samme Dybde som hos mig, tvivler jeg aldeles ikke paa, at vi atter ville træffe paa de samme riigholdige Vandaarer, som i min Brønd og Vandets Gipsholdige Beskaffenhed vil naturligviis være den samme, da den ligehøie Vandstand er et Beviis paa at vi have med de samme Vandaarer at gjøre.
_______________
Hvad 3 Gangspumpen angaaer, vil jeg raade Dig til ikke at bestille den, før jeg

kommer derover, men forlange en Tegning af Pumpen, 4 "Diameter og 12 " Slag, men Broncecylinder, samt Priis.Jeg har nemlig i Brønden indmuret de smaae Jernbjelker, hvorpaa Pumpen (eller rettere Pumperne, thi jeg har tænkt senere at opstille een til Reserve) skal opstilles. Jeg har derved taget Ramsdens Pumpes Stativ til Rettesnor og det var ikke umuligt, at Stativet til Pontifex's Pumpe ikke passede til de indmurede Bjelker.- Har Du forreste seet Pontifex's Pumper og ere de bedre end Ramsdens', som jeg synes at vi saae i flere Bryggerier i London ?
____________________________
Hermed sender jeg dig Copier af mine Tegninger til selve Bryggeriet, som jeg har omarbeidet efter din Begjæring om runde, engelske Kjedler.- Jeg har derpaa tegnet 2 sæt 3 Gangspumper, men det
 
På langs:Mulders Bog blev imod Lind's Ordre sendt hertil istedetfor til Burton. Den blev sendt under Korsbaand til din Adresse i Onsdags
s. 7er jo ikke nødvendigt, at have mere end en enkelt Pumpe til Mæskepumpe. Dog har jeg tænkt, at det var ret godt at begge Pumper vare ens for at den ene kunde tjene som Reserve for den anden.-Hvad Opstillingen angaaer, har jeg ikke Tid til at gjennemgaae Enkelthederne, som Du let vil forstaae af Tegningen - hvis Maalestok er 8 Millimetre= 1 Alen
_____________________________
Kun vil jeg bede Dig overveie om det ikke er rigtigt at Tappehougen er stilet saaledes, at Urt og Luttermask kan løbe fra den i Kjedlen.- Ligeledes vil jeg gjøre opmærksom paa, at jeg har tænkt mig Omgangen om Kjedlen i samme Niveau som Gulvet ved Tappehougen, hvorfor jeg har anbragt et Rækværk omkring Kjedlerne. Ved at lægge Omgangen om Kjedlerne lavere, faaer man en ubequem Løben op og ned ad

Trapper i mellem Gulve i 3 forskjellige Høider.- Ved Tegningen af Køllen veed jeg i Øieblikket Intet at erindre.Som Du seer, er der tegnet Kjeldere under en Deel af Køllebygningen. Dette er paa Grund af at Fundamenterne der maa lægges saa dybt og det var da hensigtsløst at fylde det Kjelderrum, som derved af sig selv opstaaer, med Jord. Det kan heldigt benyttes til Oplag af Cokes.- Tegningerne ere ikke saa smukke, som jeg kunne ønske, men jeg har maattet haste dermed, for at kunne sende dem til din Fødselsdag og har tildeels maattet udføre dem om Aftenen ved Lys.- Jeg har i de sidste 3-4 Uger næsten bogstavelig ikke bestilt Andet end tegnet og beregnet.- Lev nu vel ! God Fornøelse d.v. Udbytte paa din Udflugt til London. Hils Sedlmayr og Hatt. 
Din Jacobsen.
På Langs[] Du skal ikke kjøbe Thermometre i England. De forfærdiges nu her saa gode og præcise, som man kan forlange og meget billigere end i England.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton-on-Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Mellembrÿggeriet, eksport