J. C. Jacobsens arkiv

1868-03-12

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om H. V. Bissens død og professor N. L. Høyens mindeforelæsning om ham.

Transskription

d 12 Marts 1868
 
Kjære Carl !
Jeg maa begynde med at meddele dig et sørgeligt Dødsfald, som er gaaet mig nær til Hjerte: den gamle Bissen er død i Tirsdags.- Skjøndt han var 70 Aar gl. var han dog bestandig livsfrisk og aandskraftig og i utrættelig Virksomhed og man kunde have Grund til at haabe at see endnu mangt et fortrinligt Kunstværk fra hans Haand.- Det er dog ikke alene Tabet af vor bedste Kunstner vi Alle beklage, men tillige Manden med den faste og rolige Character, med det varme Hjerte for Alt hvad der er skjøndt og ædelt og stort og med den levende Fædrelandskjærlighed.- Jeg maa være glad ved at have lært at kjende og elske en saadan Mand og ved at have vundet hans Sympathie, for ikke at sige Hengivenhed. Han var heldigviis bleven færdig med den

skjønne Marmorstatue af Fru Heiberg. Ogsaa hans Tycho Brahe er støbt i Bronze og for største Delen ciseleret. Hans store Heststatue af Frederik 7de staaer ogsaa færdig i Gibs og jeg har Grund til at haabe, at der nu vil blive gjort Alvor af dens Udførelse i Bronze. Desværre bliver mit Basrelief: Hector's Afsked, nu ikke fuldført af hans Haand, hvilket han til min Glæde havde lovet mig og det er tvivlsomt om nogen Anden nu vil kunne gjøre det tilfredsstillende, da navnlig Hectors Skikkelse (Kroppen og Benene) er meget skizzemæssigt behandlet i Gibsmodellen.-
Nu have vi kun faa af vore udmærkede Veteraner tilbage og Tabet af hver Enkelt bliver derfor dobbelt føleligt, men man maa dog prise den lykkelig, der bortkaldes i sin fulde Kraft og Virken, thi det store Savn tjener til at befæste den Hedengangnes

Minde i levende og varig Erindring.
Jeg var i Søndags til Middag hos en anden af vore berømte Veteraner Prof. Clausen og det var en sand Fornøielse at see og høre ham saa frisk og livlig som nogensinde. Hvilket deiligt Hoved! saa fiint og harmonisk, hvori den klare Tanke, den milde Alvor og det varme Hjerte saa levende afspeile sig.- Baade han og Frimodt spurgte med megen Interesse til Dig og dine Studier i Udlandet og fra Frimodt skal jeg bringe Dig en venlig Hilsen.- Paa Løverdag skal jeg atter i Middagsselskab, hos General Jonquières (ham, der med sin mageløse Ro og Dødsforagt især holdt Modet oppe i Skandserne paa Dybbøl) han hører ogsaa til dem jeg maa være glad ved at have lært personlig at kjende, thi der er gjensidig Sympathie tilstede imellem os.

Fredag Aften.
Prof Hoyen holdt idag - istedetfor den sædvalige Forelæsning over den Italienske Kunst - et smukt, varmt og beaandet Foredrag over Bissen, hvori han bl.A. dvælede ved det Mærkelige, at B. havde udført over Halvdelen af  sine talrige Værker (70 Statuer og 150 Buster, m. m.) i sin ældre Alder, i de sidste 18 Aar, uden at der, lige til Sidst, var noget Spor til Svækkelse i Phantasiens og Aandens Kraft.-
Jeg vedlægger et Par Dødsanmeldelser i Bladene.-
__________________________
 
Jeg har idag modtaget et nydeligt Brev fra Bourgeois, og hans Kone, der strømmer over af Taknemmelighed og - havd der glæder mig mest - af Hengivenhed for Dig. Fru B. skriver bl.A. at dersom Du nogensinde, "òu qu'il soit", skulde trænge til kjærlig Omhu, "je serai là pour suppleér à ceux (soins) que sa mère ne pourrait lui donner"._
Det var en smuk Opgave, Du havde stillet Dig, at bidrage til at A. Erhard blev draget ud af en uheldsvanger Drøm om en Kunstner-Lykke, som han maaskee ellers

ikke havde opdaget det Illusoriske i, før det var for seent. Gid Du fremdeles maa have Glæde deraf!--Jeg vil haabe, at De pletterede Sager ere kommen til Strasbourg, før Du forlod den, saa at Du har faaet dem at see og har kunnet give Familien en Kommentar dertil, thi ellers vil Stilen jo ganske vist synes dem altfor simpel og Yduns Betydning kjende de jo slet ikke.- Det var da heldigt, at jeg bødede noget paa den "inconvenable" billige Present, skjøndt den jo ikke er synderlig kostbar, kun 80 francs; men den maa søge sit Værd i det "Eiendommelige" og "Antike". Saae Du den røde Vase hos Erhard ?- Det fornøier mig, at Du fik Leilighed til at vise Gloxin en Høflighed, thi ham har Du fremfor Andre meget at takke for det gode Raad, han gav Dig, hvorved Du blev indført i de Forhold, der har skjænket Dig saamegen Gavn og Glæde.

Hermed sender jeg Dig et Brev til Sedlmayer, med forbindtlig Tak paa dine og mine egne Vegne og et Par venlige Ord til hans Søn-Jeg vedlægger ogsaa en Oversigt over den sædvanlige, daglige Gang af Varme og Attenuation under Gjæringen-- Hermed maa jeg slutte for denne Gang. Fra Michael Lunn skal jeg hilse og takke for dit Brev. Din Moder sender ogsaa hermed nogle Linier.

Din Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Kunst, mæcenvirksomhed, selskabsliv