J. C. Jacobsens arkiv

1886-06-06

Afsender

David Simonsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Simonsen vil gerne komme til Glyptoteket for at se på nogle palmyrenske genstande.

Transskription

K 6/6 86.

Hr. C. Jacobsen jun.!

For Deres venlige Meddelelse og Deres Hensyntagen til min Syslen med de palmyrenske Indskrifter bringer jeg Dem hermed min forbindtligste Tak!
Da Clermont-Gameau er en erfaren Fagmand og jeg neppe nok en Begynder i Faget, vilde jeg udenvidere maatte tilraade Dem at overlade Cl-G. Bearbejdelsen, - hvis ikke Euting, samtidig med at han for en Ugestid siden berettede mig om nogle smaa [?] palmyr. Terracottasager (da beroende hos ham, men bestemte til Deres Samling, som Løytved havde bedet ham 

om at udgive, samtidig havde tilbudt, efter mine event. Aftryk af de nye palmyr. Sager, om hvilke han fra L. havde hørt, at vilde tegne en Tavle paa samme Maade som den forrige. Eutings Assistance vilde jo saa, ligesom forrige Gang, ganske af sig selv komme til at udeslutte en Prøvelse af min ….  Dechifrerings Rigtighed.
Først og fremmest vilde jeg meget gerne se de nyankomne og udpakkede Ting, og da jeg desværre i de første Dage ikke kan gøre mig fri, vilde jeg tillade mig Fredag Morgen 9-10 at komme ud i Glyptoteket.
Skulde De maaske denne Dag ikke have Tid til Raadighed, bemærker jeg kun, at jeg for at 

faa Aftryk til Euting, hvilke jeg gerne vilde sende ham, hvem der end blev Udgiver, har til Hensigt igen en Morgenstund i kommende Uge at giøre Brug af den saa frit tilstedte Adgang til Deres enestaaende Samling. Til denne Samlings saa betydelige Udvidelse siden i Vinter ønsker jeg venlig af Hjertet til Lykke!
Med Højagtelse og Ærbødighed 
D. Simonsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA 000002607/000000296