J. C. Jacobsens arkiv

1884-03-16

Dokumentindhold

Om arbejdsforhold på bryggeriet, lønninger o.s.v.

Transskription


Gamle Carlsberg d 16 de Marts 1884.
 
Hr. Grosserer Philip Heyman
 
I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Dags Dato skal jeg med Fornøielse meddele følgende Oplysninger.Jeg har endnu ikke mærket noget Spor  til "Uro i Leiren" hos nogen af mine Arbeidere og troer heller ikke at der er Grund til at vente en saadan, fordi alle mine Folk vide at jeg selv er "Arbeider" med Liv og Sjæl og betragter alle mine Folk som mine "Medarbeidere" for hvis billige Ønsker jeg altid har et aabent Øre og gjerne imødekommer saadanne af egen Drift. Det vil derfor neppe falde nogen af dem ind at komme til mig med Fordringer, som de desuden vel vide, at jeg ifølge hele min Tænke - og Handlemaade bestemt vilde afvise og besvare paa samme Maade, som De har gjort.Kun i een Henseende vilde jeg have brugt et andet Udtryk og istedetfor "at jeg ikke vilde lade mig noget foreskrive" have sagt "at jeg ikke kunde osv", fordi Bødkernes Arbeide i et Lagerøls-Bryggeri er af en ganske anden Beskaffenhed end paa et sædvanligt Værksted og derfor ikke kan bindes til bestemte Arbeidstimer.Til sine Tider, som i de mørke Vinterdage, i hvilke jeg saavidt muligt undgaaer at lade arbeide paa Værkstedet ved Lys, er Arbeidstiden jo meget kort og selv om Dagen er lang nok, lader jeg dem holde tidlig Fyraften, naar des. 2have havt et anstrængende Arbeide, f. Ex med Begning af Lagerfade osv.- Til andre Tider derimod, naar der er paatrængende Arbeider, f. Ex. ved Oplægning af Fade i Lagerkjeldrene eller ved Opstilling eller Flyting af Kar i Gjæringskjeldrene, osv maa der arbeides til seent paa Aftenen, naar det haster.Der arbeides ogsaa i Regelen om Søndagen til Vesperkost.Mine Bødkersvende erholde derfor en maanedlig Løn af 95 Kroner og de faar desuden efter deres Tjenestetid en aarlig Douceur af 150 à 200 Kroner, samt fri Lægepleie, Medicin og Hospitalspleie. Ligesom de andre Arbeidere blive de efter 10 Aars Tjeneste indskrevne i Pensionskassen.Men til Gjengjæld ere alle uden Undtagelse forpligtede til at udføre alle de Arbeider der udfordres uden Hensyn til Klokkeslet eller om det er Dag eller Aften eller Nat.Da mine Folk imidlertid vide, at jeg ikke forlanger mere Arbeide af dem end der er nødvendigt og at jeg gjerne giver Dem al den Hvile og Fritid, der kan forenes med Bryggeriets Tarv, seer jeg aldrig andet end god Lyst til Arbeidet og Tilfredshed med deres Stilling.Dersom Deres Bødkersvende ikke faae saa høi en Løn som mine, maa jeg henstille om De, efter at have modtaget ovenstaaende Oplysninger, maatte finde Anledning til at forhøie Lønnen, men en Fordring paa en, ovenikjøbet udenfra, foreskreven bestemt Arbeidstid vilde jeg i Deres Sted bestemt tilbagevise, fordi den er uforenlig med de Krav, som Bryggeriets gode Drift stiller.
 
Med særdeles Høiagtelse Deres
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000064669