J. C. Jacobsens arkiv

1868-02-28

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender et fødselsdagsbrev til Carl i München med en portrættegning af sig selv, som Carl Bloch har lavet samme dag. J. C. er skuffet over Carl og hans utaknemmelighed. 

Transskription

d: 28 Febr 1868.
[tilføjet med blå blyant]
til Carl Fødselsdag d 2 Marts 
 
Kjære Carl!
Aarets Mærkedage ere for mig alt Andet end Glædesdage, thi der er kun lidt Glæde og megen Sorg, eller rettere: Bekymring, som de minde mig om.- Dog vil jeg ikke klage, allermindst idag, men, som jeg pleier og som jeg i Mange Aar har gjort, lade som om jeg har glemt, hvad der tynger paa mit Sind og kun dvæle ved det Lyse. Men deraf findes intet i det Nærværende; jeg maa søge det i det Kommende, i Haabet og da maa jeg endnu sande Frantz's Ord ved Carlsbergs Indvielse i 1854, at "Jacobsens bedste Haab er Carl ".

Hvor langt Du end er fra at forstaae mig, fordi Du ikke forstaaer dig selv, hvormegen "Disharmonie" Du end seer dér, hvor der kun er Mangel paa Selvkritik og paa Resignation, hvor ukjærlig og utaknemmelig Du end viser Dig mod mig -- saa er det ligefuldt mit faste Haab, at den Dag vil komme, naar Du om 2 Aar gjenseer dit Hjem, da Du vil see Adskilligt med andre Øine end da Du reiste og endnu seer det; da Du snarere vil finde den Tid for kort, som nu synes Dig for lang, og da Du, hvadenten Du finder dine Ungdomsdrømme og - Idealer virkelig

gjorte eller ikke, vil takke mig for at jeg lagde 4 Aar mellem Ynglingens Drøm og Mandens Beslutning.-
I hvert Fald vil det Du nu forstaaer ved Disharmonie forsvinde naar Du ikke længere behøver at bede mig om Noget, ikke behøver at begjære, at jeg skal føie mig efter dine Forestillinger.-
Det Haab hvori jeg altsaa nu søger min bedste Glæde, er, at Du om lidt over 2 Aar kan komme hjem, fuldt udrustet til at indtage en selvstændig Stilling i Samfundet.- Saa indholdsrigt dette Ønske end er, frygter jeg dog for at de blotte Ord ikke ville 

give dig en rigtig Forestillling om det Sindelag, der har dicteret dem.

T[med blå blyant] Jeg sender dig derfor som Beviis paa mit Sindelag medfølgende Tegning af vor Ven Bloch, hvilken han paa min Bøn har Udført i Formiddag.- Selv om Gjenstanden for Billedet ikke fortiden har synderlig Værd i dine Øine, saa antager jeg dog at et lille Arbeide af Bloch altid vil have Værd for dig.-
Lev vel! ' Din hengivne Fader
J. C. Jacobsen
 T et Portræt af mig [tilføjet med blå blyant]

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Familieliv, uddannelse