J. C. Jacobsens arkiv

1868-07-14

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om rejsen til England der er fastsat til 15. juli. Om Vigtigheden af en ordentlig påklædning og en god holdning. Voldsom kritik af Carls håndskrift, der mangler fasthed. J.C er begyndt at abonnere på Revue des deux mondes, hvor han har læst en negativ kritik af Thorvaldsen.

Transskription

Carlsberg 14 Juli 68
 
Kjære Carl!
Det glæder mig af dit Brev, som vi modtoge i Søndags, at se at Afreisen nu definitivt er bestemt til d 15d., thi Du vil faae saameget at bestille i England og Skotland, at det er ønskeligt at Du kan komme til at begynde jo før jo heller og der vil jo nødvendigviis medgaae en ikke ganske ringe Tid til at orientere Dig - ikke at tale om den nødvendige Øvelse i Sproget - forinden Du kan bedømme hvor Du bedst kan begynde en stadig Virksomhed. Jeg kan jo desværre ikke i England som i Frankrig og Tydskland sige Dig forud hvorhen Du helst bør gaae, men det er paa den anden Side maaskee ret godt, at Du nu faaer Leilighed til at gaae ganske efter dit eget Indicium og faaer Øvelse i at "være om Dig" for at skaffe Dig Oplysninger. Jeg haaber at Du vil kunne faae nogle saadanne hos min Ven i Rotterdam og

at Manden i Burton, som Du har Brev til, ogsaa kan være Dig til god Nytte. Maaskee vil Westenholz ogsaa kunne give Dig nyttige Oplysninger.- Du veed at Maltningen i England i Almindelighed er en særegen Næringsvei, men saavidt jeg veed gives der ogsaa Bryggerier, der have deres egne Maltgjørerier om ogsaa i afsondrede Etablissementer. Det var jo ønskeligt, om Du kunde komme i et saadant Bryggeri.-
I England spiller ikke alene det Ydre i Klædedragt, osv, en betydelig Rolle men ogsaa den hele Holdning. Med de Introductioner Du vil faae og ligeoverfor dem Du er og vil blive anbefalet til, er det nødvendigt, at Du optræder med en vis Anstand og Selvfølelse, som en Mand, der har Krav paa Opmærksomhed. Dette hører efter Englændernes Opfattelse nødvendigt med, for at ansees for en "gentleman".

Dette vil Du snart blive opmærksom paa ved at observere Folks noget kneisende Holdning med Hovedet og sikkre Mine. Ingen Forlegenhed eller Undseelse men Freidighed; ingen Tvivl om at man kan komme ind og frem. Det vilde ikke passe for den, der kommer med Pontoppidans, Suhrs og Hambro's Anbefalinger.
Naturligviis udelukker dette ikke en beleven Høflighed i fransk Stiil. Apropos om Suhr's Tilsagn om at skaffe Dig ind hvorsomhelst Du vil, da skal Du ikke omtale dette til Westenholz; det kunde maaskee vække Jalousie; heller ikke til Andre, thi hvad Suhr gjør som en Undtagelse for Dig, vil han ikke holde af, at Andre skulde faae Anledning til at anmode ham om.-
Medens jeg taler om det Udvortes, maa jeg ikke glemme at minde Dig om en stor Mangel, som Du lider af - tillige som practisk Forretningsmand - nemlig din Haandskrift der ganske
mangler Fasthed og som er alt

Andet end businesslike eller gentlemanlike og som ikke er skikket til at vække gunstige Forestillinger om Dig. Du maa gjøre Alvor af at øve Dig i en fast og flydende Haandskrift!
________
Boye - fra hvem jeg skal hilse Dig - besøgte os igaar og fortalte Bl.A. at Gjede allerede vilde reise idag og jeg skyndte mig da strax ind til ham for at faae hans Reiseroute og traf ham ogsaa i Aftes. Han blev meget glad ved Udsigten til at kunne mødes med Dig.- Imorges sendte jeg Dig et Telegram til Strasbourg , som jeg antager i dette Øieblik er i dine Hænder.-
Sandsynligviis vil Du ikke kunne naae ham før i Antwerpen, men jeg har dog angivet Dagene, da han kommer til Amsterdam, Haag, osv, for at Du om Du vil kan skrive ham til poste restante og lade ham vide hvilken Route Du følger. Han vil paa hvert Sted forespørge paa Posthuset og før Du forlader Brüssel, maa Du ligeledes forespørge, da han vistnok sender Dig et Par Linier poste restante til denne Bye.---------[På langs] Jeg har sagt ham at Du formodentlig er i Brüssel fra 17de til 19de -

II
Jeg behøver neppe at sige, at jeg finder det meget smukt, at Du gjør Din Ven den omtalte Present, thi Du har visselig saamegen Grund til at glæde Dig over den Modtagelse Du har fundet i det Erhardske Huus, at det maa være en naturlig Trang for for Dig, at give Din Erkjendtlighed et Udtryk i en Souvenir.- Gid Du nu maa finde noget rigtig smukt, der kan fornøie ham.- 
Skulde Du ikke finde noget, der tilfredsstiller Dig i Brüssel, kan det maaskee skee i London.- Glem ikke at lade mig vide om Du troer at Forældrene efter fransk Skik vente et skriftligt Svar paa Deres Meddelelse om Frøken Sophie's Giftermaal.
Jeg mangler ikke Lyst til at bringe dem min Lykønskning samt Tak for deres Venlighed imod Dig, men den slags Breve har jeg ingen Færdighed i at skrive paa Fransk og lader det derfor helst fare, naar dette ikke er uhøfligt.- Jeg haaber at Du bragte dem Alle en venlig Hilsen fra os før Du

reiste og Du maa ved Leilighed fornye Forsikkringen om den Hengivenhed som din Moder og jeg føle for de fortræffelige Mennesker, der i saa lang Tid have været Dig i din Families Sted. Vi vilde være meget glade dersom vi engang kunde see Nogen af Dem hos os og faae Leilighed til at vise dem Gjæstevenskab. Portraiterne have, supplerende med din Skildring af Personlighederne, glædet os meget.-
Tak for Plon's Værk om Thorvaldsen. Jeg har seet lidt i det i Athenæum, men er glad ved at eie det og kunne læse det ordentligt i Mag.- Jeg er siden Nytaar Abonnent paa Revue des deux mondes, som nu udgjør min daglige Lecture paa Fransk og har naturligviis læst den besynderlige, skjæve næsten hadefulde Opfattelse af Thorvaldsen i Juni Heftet - Hvorlidet har Forfatteren dog været istand til at opfatte en Aand

riig paa Poesi og Følelse som Thorvaldsens og hvorlidt har han forstaaet det jevne, barnlige Sind, hvormed hans Skrøbeligheder hang saa nøie sammen!
___________
Vi have i Aar det deiligste Sommerveir, jeg kan mindes herhjemme, ganske som i Rom i Foraaret 1862. Noget mere Regn var rigtignok ønskelig for Markerne. Vi benyttede dette herlige Veir i Søndags til en Udflugt med Lind's og Vogelius's til Frederiksborg, hvorfra vi kjørte en lang Tour omkring til de smukkeste Steder i Gribs Skov og langs Esrom Søe tilbage til Frederiksborg, hvor vi ved en glødende Solnedgang - atter som ved Rom -betragtede det deilige Slot fra den ærværdige Slotshave og fra Jægerbakken. Det var en olympisk Dag! - Fru Lind sagde at hun havde skrevet til Dig i Mandags, men at hun havde Meget endnu at tale med Dig om

og snart maatte skrive igjen, om Du ogsaa var kjed af at læse det, hvilket jeg forsikkrede at hun ikke behøvede at frygte for.-
Dersom jeg kan faae Tid dertil, vil jeg gjerne gjøre en lignende Udflugt med M. Lunn og hans qvikke norske Jente samt med "min Perle" Frøken Lunn og Bache. Det er Mennesker i hvis Selskab jeg føler mig forynget og det trænger jeg til, thi mit Temperament er ikke af Naturen livligt nok til uden Hjælp udvortes fra at give Aanden den Spændskraft, hvormed de svagere udviklede eller slumrende Anlæg vækkes til Virksomhed hvorved Livet selv først kommer til sin fulde, harmoniske - modsat den eensidige - Udvikling. Dette er jo det Ideal, som Enhver skal 
stræbe at nærme sig saameget som muligt - ganske naaes det af Ingen-.
__________
Og nu farvel! Lad mig ikke vente paa Eders Reiseplan;- Med venlig Hilsen fra din Moder, fra Lind's, Vogelius', Fr Djørup's og Etatsraad Rothe's

Din hengivne Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Opførsel, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi, optræden, påklædning