J. C. Jacobsens arkiv

1863-05-15

Afsender

Nanna Rygaard

Modtager

Jens Brask

Dokumentindhold

#1 
Nanna Rygaard skriver til sin forlovede Jens Brask om de første dage på Carlsberg. Bl.a. om et stort middagsselskab Kr. Himmelfartsdag.

Transskription

Carlsberg Fredag Eftermiddag

Min egen kjære kjære Ven! Her har Du mig igen - det er en Vellyst for mig aldeles at løsrive mig fra alle de udenforstaaende Tanker for alene at kunne tænke paa Dig, tale med Dig.
Jeg var saa bedrøvet over i gaar at kunne opfylde mit Løfte over at være nødt til at opsætte Skriveriet til idag. Det Første jeg fik at vide her på Carlsberg var at der Christi Himmelfartsdag skulde være stort Selskab, 32 Personer. Det var noget jeg ikke var forberedt paa - Først maatte jeg hjælpe til at dække Middagsbordet og derefter maatte jeg beskjæftige mig med Vadskning og Strygning og saa Paaklædningen og saa Selskabet som bestod af Professor Nielsens - Professor og Dr. Steenstrup med Familie, Billedhugger Freund, Boghandler Linds - Geheimeraadinde Ørsted med Datter, Søn og Søns Forlovede - den føromtalte Frøken Brøndum adskillige Studenter deriblandt Stud.jur eller peut-être Cand. phil Topsø

alias Hon [eller Icon ??] Jeg talte kun lidt med ham men jeg troer han er tør morsom, dog havde jeg tænkt mig ham endnu mere sprudlende. Det lader til at han i den nærmeste Fremtid vil blive en stadig Gjæst her. Han er meget ung 22 - 23- 24 - ret kjøn- noget smægtende bland en lys Knebelsbart, tynd og drengeagtig Figur- Jeg blev afbrudt før ved en Visit af Broder Peter som optog 2 hele Timer.
Paa Tirsdag eller Onsdag reiser han med Seilskib hvis Vinden føier sig Paa Syderøen hos en Factor Paulsen - 250 Rdl aarlig- det er jo en Sultecuur - da han selv skal forsørge sig med Bopæl og Næring - naa det er vel billigere end i Kbhvn.
For Tiden er det kun paa Prøve et halvt Aar med fri Reise frem og tilbage - det har han udtrykkelig forlangt i Tilfælde af noget bedre tilbød sig her. Naa ! mit Brev bliver kjærkomment - det var da nogle afskyelige Blækpletter.Jeg længes meget, meget efter Dig - jeg savner ikke at kunne sige Godmorgen til dig, ikke

at kunne see Dine kjærlige milde Øine hvile paa mig - men jeg maa ikke klage! Jeg følte min Forladthed mest da Skibet lettede og jeg saae der var Vand mellem os - ja ! der var Vand mellem os - det var saadan en uhyggelig Følelse. Jeg misundte Frøken Frost som mere og mere nærmede sig sin Forlovede og jeg, jeg fjernede mig mere og mere. Jeg opholdt mig i Kahytten hele Tiden, tvingende mig til at sove for at undgaa Søsyge - thi saasnart jeg var mig selv fuldkommen bevidst, mærkede jeg Symptomer men undgik heldigvis Fortsættelsen.
Stein... talte jeg udelukkende med naar jeg opholdt mig oppe - paa Jernbanen saa jeg ham ikke - men talte længe med Handskemager Hattat og Kone - og Frøken Frost.
Ved Valdby stod Kogsbølle og Tjeneren for at tage mod mig og vi marcherede ad Skinnerne hjem. I morgen gaaer jeg med Peter i Tivoli, Søndag skulle

vi fra Carlsberg i Skoven Klokken 3 kommer Peter herud til Middag. Jeg har endnu ikke været i Kjøbenhavn.
Idag har jeg rigtig deltaget i de huuslige Forretninger vi have jo havt en rasende Mængde at varetage efter Selskabet. Al den stund jeg nu skal indsættes i ...tionen - skal jeg se alt og prøve Alt og være som man siger "her og der og Straalemester tillige". Onkel har været inde i Rigsraadet, Carl paa Landbohøiskolen i Formiddag og mathematiske Forelæsninger endnu i Eftermiddag. Midt i Juni skal han tage Adgangsexamen til den polytekniske Læreanstalt; og Mathematiken kniber det altid med for ham. Studenterne tænke paa og tale ei om Andets en den nye Foreningsbygning - Torsdag var der et Møde og en Discussion om Polakkerne og alle var meget indignerede over M Steenstrups[1] Yttringer imod. Paa Tirsdag skal der være Concert i Foreningen ... skule bivaane - Indtægten tilfalder halvt Polakkerne og halvt skal den

benyttes til et Maleri af en svævende Ydun malet paa Loftet i Solenitetssalen. Undskyld nu denne rædsomme Skrift. Jeg jager forfærdelig af Frygt for at man ei nede skal synes om den lange Afsondring.
Det er hverken noget morsomt eller smukt Brev, men Du sagde jo ogsaa at Du var fornøiet om end kun med et Par Linier. Man drak igaar de unge Juristers Skaal som Onkel ..... saa nydeligt - der var nemlig flere unge jurister tilstede, mine gode Venner drak min Jurist's Skaal og jeg repræsenterede Dig og blev tituleret Juristinde. Min Bordcavalleer var en Student Spärck fra Hjørring som jeg kjendte godt fra gamle Dage.
Jeg læste idag et Brev fra Moder til Peter hvori Din Elskværdighed omtales særdeles. De savnede os saa meget der var ikke Tanke eller Tale om at nogen tænkte paa at Gud endnu var tilstede, han var aldeles underordnet.

Tante Laura havde Brev imorges fra Moder, hun sagde til mig naa Din Moder siger at Din Brask har vundet Alles Hjerter i Holstebro, jeg fandt det naturligvis ikke i sin Orden - jeg kan altsaa see at Du er er omtalt rørende og fordeelagtigt, men hvorledes ogsaa anderledes Du søde kjære Ven! - Men Gud! Jeg maa slutte! Farvel min egen elskede Ven. Lad mig endelig snart høre fra Dig om end lidt men see Dine Skrifttræk maa jeg eller jeg troer "ude af Øie ude af Sind"
Lev vel
Din egen
Nanna


Fakta

PDF
Brev
Dansk
Gl. Carlsberg
Mariager
Carlsberg arkiv
Livet på Gl. Carlsberg