J. C. Jacobsens arkiv

1886-06-11

Afsender

Lauritz Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen fortæller, at hans maleri af Ottilia Jacobsen har fået "rosende omtale" på Salonen i Paris.

Transskription

Kjære Hr Jacobsen!
Jeg formoder at De alt har erfaret at Deres Hustrues Portrait har opnaaet en Mention honorable paa Salonen. Krummer er ogsaa Brød og der er særdeles gode Billeder deroppe som ikke have faaet mere; endnu kan jeg da bemærke at jeg var no. 2 i Rækken af adskillige.
Kort efter Salonens Slutning aabnes "l'exposition triennale" i Gent, og af forskjellige Grunde, bl.a. fordi min Hustru er meget kendt der, vilde det være mig meget kjært om De ville give Deres Samtykke til at Billedet paa Hjemgaaende udstilles dér.
Dog bør jeg meddele Dem at nævnte Udstilling først slutter i October Maaned, og det er maaske at misbruge Deres Velvillie at bede Dem undvære det saalænge.
Min Adresse for Resten af Sommeren er :
LT chez M. Tellier,
Place Belle-vue à Portel près Boulogne sur Mer
 
Det er et særdeles livligt Fiskerleje rigt paa Motiver, og med Højst karakterisktiske Typer.
 
Vi have lejet et lille Hus med en prægtig Udsigt over Søen, og befinde os grumme vel ved Overgangen fra Pariserlivet.
Med venlig hilsen fra os begge til Dem og Deres Hustru, er jeg 
Deres hengivne
L Tuxen.

Portel d. 11/6-86

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Portel
København
CA 000002607/000000296