J. C. Jacobsens arkiv

1880-06-18

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

J.C Jacobsen har netop i Paris modtaget et telegram fra Carl med meddelelse om, at Lauras søster, Nicoline Faye, er død.

Transskription

Paris. Grand Hotel
Fredag d 18d Juni

Kjære Laura!
Jeg modtog for lidt siden et Telegram fra Carl, som meddelte at Nicoline nu har udstridt og at Vor Herre har opfyldt hendes Bøn om ikke at lade hende lide længe og at hun har fået en mild Død. Lad os takke Gud derfor! Jeg var jo forberedt derpaa, først med et Brev i gaar fra Carl og i Morges med et Brev fra Dig, men jeg kunde ikke deraf ane at Enden var saa nær.- Jeg havde netop skrevet et Forretningsbrev til Bang og vedlagt et par Ord til Carl, som jeg havde lukket og stod i Begreb med at afsende, da Telegrammet kom, hvorpaa jeg aabnede Carls Brev og Tilføjede nogle Linier. Af Bang vil du erfare, at jeg ikke endnu med Bestemthed veed hvilken Dag

jeg kan reise herfra, da jeg venter paa et brev fra Tydskland fra Professor Linde som vil søge mig enten her eller i Strasbourg. Det bliver formodentlig paa Mandag eller Tirsdag, saa at det ikke kan nytte at skrive oftere til mig her i Paris, men de næste Breve fra Hjemmet maa sendes til Schiltigheim (ved Strasbourg) da jeg har modtaget Louis Hatts Indbydelse til at logere hos dem. Opholdet dér bliver vistnok 3 Dage, da jeg ogsaa maa besøge Erhardts og tillige besøge forskjellige Forretninger. Naar jeg har talt med Professor Linde her eller i Strassbourg er det muligt, at jeg kan opgive Reisen til Augsburg og München og reise lige hjem fra Strasbourg, men det veed jeg endnu ikkex) men jeg skal sende nærmere Besked derom fra Strasbourg.  Jeg befinder mig som sædvanligt, udmærket godt i det 

herlige Veir vi nu have, skjøndt det af og til regner og undertiden, som i dette Øjeblik tordner og Lyner. Jeg har truffet flere Landsmænd her, end jeg pleier, hvilket ikke generer mig denne gang, da jeg "tager det mere med Ro", som man siger og ikke færdes saa forceret  som tidligere.
Lev vel til vi sees. Jeg stoler paa at baade du og Ottilia fremdeles ville bære Tilskikkelsen med Rolighed som Carl siger i Telegrammet.
Hils Alle

Din hengivne

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
København
FA 21-001-00090
Rejsebrev, rejsebreve