J. C. Jacobsens arkiv

1885-06-04

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen ønsker fru Heiberg en god rejse til Norge.

Transskription

Carlsberg 4 Juni 1885

Kjære Fru Heiberg

Jeg havde haabet, at jeg skulde faae Leilighed til at hilse paa Dem endnu engang, før De skulde drage bort, men nu seer jeg desværre af Deres venlige Afskedshilsen, at jeg har tøvet for længe. Lad mig da med disse Linier bringe Dem mine bedste Ønsker for et Ophold i Norges rene og blaae Luft maa styrke Deres Sundhed, saa at vi til Efteraaret maae gjensee Dem i det mindste ligesaa frisk, som da jeg sidst besøgte Dem. Skulde jeg komme til Sto[c]kholm, vil jeg ikke kunne modstaae Fristelsen til at lægge veien om ad det Norske Badested, hvor De boer.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Venskab, mæcenvirksomhed