J. C. Jacobsens arkiv

1876-10-01

Dokumentindhold

Om indvielsen af H. C. Ørsted-monumentet og om Carlsbergfondets oprettelse.

Transskription

Kjære Frøken Ørsted
Det var en stor Sorg for mig og mange Andre, at vi maatte savne Deres Nærværelse ved Afsløringsfesten d 25de, hvortil jeg ret havde glædet mig, fordi jeg er overbevist om, at Ingen kunde tage mere levende Deel deri end De.-
Dersom De havde været her tilstede, vilde jeg neppe have modstaaet Fristelsen til at gjøre Brud paa et Taushedsløfte ved at meddele Dem et Foretagende som knytter sig til denne Festdag, men nu bør De være den Første, hvem jeg Meddeler, at jeg paa denne Dag, som var helliget til Deres Faders Ihukommelse, har aflagt et Vidnesbyrd om min Erkjendelse af hvor overordentlig meget jeg skylder hans Lære og vækkende Indflydelse ved at oprette en Stiftelse til videnskabelige Formaals

Fremme, bestaaende i et Fond, som indtil videre vil give en aarlig Rente af 20,000 Kroner og efter min og min Kones Død af 50,000 Kroner.
Samme Dag anmodede jeg Videnskabernes Selskab om at tage denne Stiftelse under sin Varetægt ved nu og i Fremtiden at regne dens Bestyrelse af sin Midte og Selskabet har igaar opfyldt min Anmodning og tilsagt sin Medvirkning men denne Beslutning maa ikke omtales ofentlig, før der er givet Kongen, som Selskabets Protector, Meddelelse derom.
Denne Meddelelse vil finde Sted i Morgen og samtidig haaber jeg, at disse Linier ville være i Deres Hænder.
En af de nærmeste Dage skal jeg sende Dem Stiftelsens Statuter, som jeg antager ville have Interesse for Dem.
Af Deres Families Meddelelse fik jeg den Beroligelse, at Deres

Upasselighed ikke var værre, end at De kunde haabe om kort Tid at være istand til at tiltræde den paatænkte Reise til Syden. Jeg vil nu ret inderlig ønske, at De snart maa faae saamange Kræfter, at de kan begive Dem paa denne Reise, da der neppe kan være nogen Tvivl om, at De for hver Dagreise, De kommer længere mod Syd, vil befinde Dem bedre og føle Dem mere og mere Styrket.
For i dag maa jeg hermed slutte og beder Dem modtage Forsikringer om min oprigtige Hengivenhed

Deres
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 1ste Oct.
1876

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 02-008-00108, Kasse F 3
Carlsbergfondet, H. C. Ørsted, J. A. Jerichau, monumenter