J. C. Jacobsens arkiv

1844-02-06

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen fortæller, at hans mor Caroline Frederikke Jacobsen er død

Transskription

Hr Buntmager L. F. Andersen
Thisted

franco

Kjøbenhavn d. 6te Februar 1844.
 
Kjære Fætter!
 
Idet du aabner dette Brev, venter du vistnok at modtage den Lykønskningsskrivelse, som du i lang Tid med Foie har troet at kunne imødesee, dog er ogsaa denne Formodning falsk. Det er desværre en Gjenstand af en ganske anden Art, der foranlediger mig til at tilskrive dig disse Linier. Det er ikke et Menneskes Indtrædelse i Verden, der i dette Øjeblik beskjæftiger alle mine Tanker, det er netop omvendt et jordisk Væsen, der er draget herfra til sit egentlige Hjem; til Himlen. - Min elskede Moder er ikke mere synlig tilstæde iblandt os - jeg siger synlig, thi i den Kreds, hvori hun levede, vil hun stedse leve i Kjærlig Erindring, over den vil hendes Aand svæve og saaledes, skjøndt usynlig, udøve sin vante velgjørende Indflydelse paa os alle. Skjønt jeg ved hvormeget dette Sorgens Budskab vil smerte dig, antager jeg dog at du er den, som bedst vil kunne have og taale den Bevægelse, som den uventede Efterretning maa fremkalde og det er derfor min Bøn at du forbereder vor stakkels Tante derpaa inden du meddeler hende Sagen fuldstændigt. Maaske jeg hvis jeg faar Tid lægger et Par Linier heri til hende, som du kan levere hende, naar hun ved Alt. - Ligeledes beder jeg dig med Skaansel at underrette Mdme Kreiberg derom. Hvad de nærmere Omstændigheder ved Sygdommen angaar, da beder jeg dig undskylde at jeg ikke formaaer at berøre saa smertelige Erindringer - Desuden vil min Svigerinde meddele det nærmere derom i et Brev til Mdme Kreiberg. Dødens Stund var smertefri og rolig og hun hensov næsten umærkelig i Gaar Morges kl. l.Vore Venner stod os troligen og kjærligen bi i disse sørgelige Dage og de søge med den hjerteligste Deeltagelse at formilde vor Sorg.Hils din kjære Augusta, som vist ogsaa vil offre den ædle hensovende en Kjærligheds Taare, Kys din lille Søn fra mig og hils din Svigerinde. Lev vel og lad mig snart høre fra dig.

Din hengivne Fætter
J. C. Jacobsen
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carlsberg Arkiv 00031960/000007644
Caroline Frederikke Jacobsen født Schelbeck