J. C. Jacobsens arkiv

1879-01-27

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen ønsker at få tilføjet en påtegnelse i gavebrevet om Carlsbergfondets oprettelse. Han vil gerne frafalde kravet om, at der skal svares 2% af fondets kapital i J. C. Jacobsen og hustrus levetid.

Transskription

Til
Directionen for Carlsberg-Fondet
d 25de Januar 1879


Da det ligger mig paa Hjerte, at Carlsberg Fondet snarest muligt kan sættes istand til at udfolde den fulde Virksomhed, som ved Fundatsen er tilsigtet, har jeg besluttet fra førstkommende 25 September at give Afkald paa det i bemeldte Fundats tagne Forbehold, at der for min og min Hustrus Levetid kun skulde svares 2 pCpa i Rente af Fondets Kapital.
I denne Anledning tillader jeg mig at fremsende en Erklæring fra min nuværende juridiske Konsulent Herr Høiesteretsadvokat Klubein, ifølge hvilken der formentlig ikke behøves anden Formalitet til Fuldbyrdelsen af min ovennævnte Beslutning end en Thinglæst Paategning paa Gavebrevet, hvortil Herr Klubien har været saa venlig at meddele hoslagte Udkast.
Forsaavidt den ærede Direction maatte være enig heri, tillader jeg mig at foreslaae, at Gavebrevet 

tilstilles Herr Advocat Klubien, for at han kan foranstalte det videre Fornødne, efter at jeg hos ham i Vitterlighedsvidners Overværelse har underskrevet Paategningen.

Med Høiagtelse
ærbødigst
J. C. Jacobsen
Brygger

Carlsberg ved Valby

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, Mæcenvirksomhed, filantropi