J. C. Jacobsens arkiv

1867-09-30

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om forholdene i de nye bygninger på Carlsberg.

Transskription


Carlsberg 30 Septbr 1867.
Kjære Carl!Endelig er jeg da saavidt, at jeg kan faae nogle Øieblikkes Ro til at skrive til Dig. Da jeg begyndte at brygge den 1 Septbr havde jeg vel det egentlige Bryggerilocale, samt det ene Svalehuus og Gjæringskjelderen med alt Tilbehør i complet Stand, men alle de øvrige Dele af Maskineri og Apparater havde jeg maattet lade hvile halv færdige og ved Bygningerne stode endnu en Masse af Detailer tilbage, samt hele Tagbeklædningen. Alle disse Ting have i denne Maaned givet mig fuldt op at bestille, men jeg har dog ogsaa dennegang faaet min Tidsberegning til at slaae til, saa at Dobbeltbrygningen, Nat- og Dag, nu er i fuld Gang, samtlige Bygningers Tagdækning er istand og hele Maltgjøereriet paa det Nærmeste færdigt, saa at jeg om 8 Dage kan begynde at Malte, men der vil endda være en Mængde smaae Efterarbeider tilbage før Alt er i den Ordens. 2der kræves, for at Arbeidet kan gaae fuldkommen bequemt, saa at jeg ikke vil blive Haandværkerne qvit før i den sidste Halvdeel af October.- Bygningernes Ydre er ganske som tidligere med Undtagelse af at Trapperummet mellem Køllerne og Bryggerifløien er forhøiet et Par Alen over Tagrygningen som et Slags Taarn med Platform og muret Brystværn og den lille Forbindelsesbygning mellem Maltgjøereriet og Kornmagazinet, hvori Støbkarrene staae, er ligeledes forhøiet i Niveau med Trappehuset. I den øverste Deel af disse Taarne ere 2 mindre Vandbeholdere af Jern opstillede paa 120 Tdr hver, medens de 2 større Vandbeholdere paa 440 Tdr ligesom før staae nærmest under Tagbjælkerne. Desuden er der i Kjelderen ved Siden af det nuværende Maskinrum en muret Cisterne paa 500 Tdr, hvori Vand(e)t oppumpes fra Brønden i Haven og hvorfra Vandpumpen i Bryggeribygningen  bringer Vandet op is. 3Beholderne paa Lofterne. Foruden denne daglige Pumpe er der endnu i Forbindelse med selve Dampmaskinens Hovedaxe anbragt en stor 9 " dobbeltvirkende Pumpe der skal tjene som Dampsprøite og som vil kunne sende en straale paa 1 " op over enhver af Bygningerne. Der er fremdeles anbragt flere Brandhaner paa Ledningerne under Gaardspladsen for øieblikkeligt at kunne skaffe Sprøiter en rigelig Forsyning overalt.- Paa denne maade troer jeg at have sikkret de ældre Bygninger (der ikke som de nye ere uforbrændelige) saa godt som det staaer i menneskelig Magt, men desuagtet kan en Ildsvaade meget vel opstaae og blive ødelæggende naar den ikke opdages itide; det har d 6te April lært mig foruden meget Andet.-  I det Indre af Bygningerne er der foretaget adskillige Forandringer. Under Køllerne ere Varmekamrene flyttede til den nordlige Ende, hvor Folkestuen før var og paa Varmekamrenes tidligere Plads ere nu de 3 Dampkjedler anbragte. I Bryggeriet staae Mæske- og Siekar paa deres gamle Plads, men det tidligere Maskinrum er lagt til Bryggeriet og dér staae nu Bryggerkjedlerne, medens disses forrige Plads er benyttet til Maskinrum og et Laboratorium, hvorunder den før omtalte Cisterne findes.Maskinrummet har et Gulv af Marmorfliser og Væggene skulle beklædes med Fajanceplader. Over Dampmaskinen staaer Kolb's Valseværk. Dette har forvoldt mig nogle Bryderier, uagtet det i det Hele er fortræffeligt udført, men Forsyningsapparatet med de 4 Vinger har ikke vist sig brugbar. Dette frygtede jeg strax da jeg saae Tegningen, men jeg vilde dog ikke foretage nogen Forandring før jeg havde prøvet det, da jeg meente, at naar man i Frankrig kunde bruge denne Konstruktion, saa maatte jeg vel ogsaa. Men det viste sig, som jeg ventede, at Tilstrømningen ikke lod sig regulere fiint nok. Efter adskillige Forsøgs. 5med smaae Ændringer, maatte jeg  endelig skride til at borttage Vingerne og i deres Sted at anbringe en Forsyningsvalse som den tidligere med mange smaae Rifler og nu gaaer det fortræffeligt og Maltet knuses overmaade smukt.- Valseværket er rigtignok colossalere end jeg behøvede og ønskede, men jeg fik, som Du veed, hans Tegning saa seent, at jeg ikke turde forandre Bestillingen. Det gjør heller ingen anden Skade, at det er for stort, end at det er noget dyrere. I Maltgjøreriet er der kun foretaget den Forandring i Stueetagen, at Kogsbølles Værelser med Contoir, Kjøkken etc. indtage hele den sydlige Side og den vestlige Ende og at Maltpladsen er bleven langagtig, nemlig 3/4 af Længden og 2/3 af Breden mod Nord.- I samtlige Etager er den stygge Kasse eller Rør for Opheisningen bortfalden idet Maltkornene nu heises op paa et lille Lad, der glider6.mellem 2 Stolper, saa at hele Rummet nu er aldeles frit, da Støbkarrene ogsaa staae udenfor. Jeg har derved vundet saamegen Plads, at jeg kan have det nye Støb 1 à 2 Dage paa Loftet ved Siden af Maltstykkerne, hvorved jeg kan udstrække Maltningsprocessen til 9 à 10 Dage. Udseendet har ogsaa vundet meget og baade Malteriet og Bryggeriet og Svalerummet ere nu saa smukke, at jeg ingensteds har seet dem smukkere. Hvad der mindst behager mig ved de nye Bygninger er de næsten hvide galvaniserede Tagplader, der især i Solen skinne meget stærkt, men de ville jo inden føie Tid blive temmelig graae. Derimod tage de omtalte 2 Taarnpartier sig godt ud og der er en deilig Udsigt deroppe og bequem Opgang dertil.-Efter det høist anstrængende Byggeri i Sommer kunde jeg nok have ønsket nu ats. 7have noget Pusterum men Udgravningen til de paatænkte nye Lager- og Iiskjeldere var allerede før Branden saavidt fremskreden at jeg i høi Grad er generet af Mangel paa Plads til Kul og til Begning og, hvad der er det Værste, Udkjørselen fra den nordre Ende af Lagerbygningen er aldeles forhindret af Udgravningen. Jeg har derfor maattet bestemme mig til endnu i Efteraaret at søge at faae de nye Kjeldere opførte idetmindste til Jordhøiden, uagtet jeg i finantsiel Henseende har nogen Betænkelighed derved. Udgravningen drives nu igjen med fuld Kraft og saasnart Murene om 14 Dage ere aldeles færdige i de nye Bygninger, begynde de paa Kjelderne. Heldigviis har jeg alle Tegninger dertil liggende færdige med alle Detailer saa at dette iøvrigt simple Arbeide ikke vil kræve megen Tidsanvendelse for mit Vedkommende.s. 8Imidlertid vil dette Byggearbejde vistnok atter i Vinter forhindre mig i at tage fat paa de microskopiske Undersøgelser af Gjæringen, som jeg har stor Lyst til og som have faaet forøget Interesse ved de forskjellige Theorier og Hypotheser om Gjærsvampenes Natur, som i de senere Aar stærkt beskjæftige Naturforskerne. Det er en Skam for Europas Bryggere, dersom de ikke levere væsentlige Bidrag til disse Spørgsmaals Løsning.- Hvad Bryggeri-Lecture angaaer, vil jeg anbefale dig at læse Habichs "Schule der Bierbrauerei", hvori der foruden det bekjendte findes Adskilligt, der er værd at tænke over og at undersøge nærmere. Dersom Du ikke hos din Principal kan faae Habichs Maanedsskrift "Der Bierbrauer" og Lintners "Der Bayerische Bierbrauer" at læse, vil jeg anbefale dig at abonnere paadisse Tidskrifter, da der hyppigt findes Artikler deri, som ere skikket til at vække Eftertanke. Iøvrigt vil Du sikkert fra Bibliothekerne i Wien kunne faae techniske Værker og Tidsskrifter tillaans som kunne forskaffe Dig en gavnlig Beskjæftigelses. 9IIIi dine Fritimer.- Dertil ville de Bekjendtskaber, som Japetus vil forskaffe Dig, i hvert Fald være Dig nyttig, ligesom Du i det Hele med Glæde burde gribe Leilighed til at komme i Berøring med dannede Videnskabsmænd, i hvis Kreds Du jo desuden kunne gjøre Bekjendtskab med Jevnaldrende.- For din hele Udvikling er det jo af stor Vigtighed, at dit Liv i dine Læreaar bliver saa rigt og fyldigt som muligt for at de Evner, som Gud har givet dig og de Kundskaber Du har faaet Leilighed til at erhverve Dig - fremfor saa mange Andre - kunne komme til at bære tilsvarende Frugter. Glem ikke, at af den, hvem meget er givet, fordres ogsaa meget og at det efter d  6te April i endnu høiere Grad end tidligere vil komme til at afhænge af din egen Udvikling og af din egen Driftighed hvorledes din Fremtid vil blive.- Saavidt jeg mindes udviklede jeg dette for dig for et Aar sidens.10i anledning af Van /Mons ' Ruin, men dengang forstod Du det neppe saa godt, som Du nu vil forstaae det.
____________________________________________________________
Tirsdag Eftermiddag
Her blev jeg afbrudt i Formiddags og nu kan jeg ikke skrive mere. Til Slutning en kjærlig Hilsen fra din Moder og fra vore Nærmeste. Lev vel!
Din Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Industriel arkæologi, bryggeriteknologi, bryggeriindretning, Carlsberg