J. C. Jacobsens arkiv

1878-03-23

Dokumentindhold

H. P. Barfod beder J. C. Jacobsen om støtte til restaurering af Aalborg Kloster.

Transskription

H. P. Barfod,

Hospitalsforstander 
Aalb. D. 17de Januar 1878

Velb. Hr. Kaptajn, Bryggeriejer Jakobsen, Rd., Karlsberg 

I Dag for to Maaneder siden skrev jeg hoslagte Brev til Dem; jeg lod det ligge for at overveje Sagen nærmere, inden jeg paa mit gamle Klosters Vegne tillod mig at komme med en Bøn om kjærlig og venligsindet Bistand til fuldstændig stilret, kunstnerisk Istandsættelse af nogle af dets ejendommelige, hvælvede Værelser fra Middelalderen, hvortil der af Hospitalets egne Midler er bevilget mig 3000 Kr, medens den komplette Restauration vil kræve endnu andre 5500 Kr. Jeg har nu overvejet Sagen og drister mig nu, i Tillid til Deres anerkjendte Retsind og Højmodighed at overgive min og mit Klosters Sag i Deres Hænder. Og hvordan end Sagen stiller sig: ét beder jeg fremfor alt om: vredes ikke paa mig, fordi jeg som Klosterets Forstander vover dette usædvanlige Skridt! Vredes dog ikke paa mig eller min Plan: en kunstnerisk gjennem ført Istandsættelse af de middelalderlige, skjønne, gamle Rum! Jeg tillader mig at vedlægge en lille Skitse af de tre hvælvede Rum om hvis Istandsættelse der særlig er Tale.

Med Ønsket om, at den Mand, der saa ofte og gienntagen rundhaandet gav si(t) Vidnesbyrd om at være en sand Ven af Fædrelandets Mindesmærker, ogsaa maa se med venlige Øjne paa denne Sag, der ligeledes angaar et af vore ejendommelige Minder: Duebrødrenes Bygning fra 1431-1434, er jeg med den mest levende Paaskjønnelse og Højagtelse

Hr. Kaptajnens Ærbødige

Barfod

(23/3 78 til ham paany)Fakta

PDF
Brev
Dansk
Aalborg
København
Aalborg Stiftshospital / Aalborg Klosters arkiv. Aalborg Stadsarkiv. Arkivnr. A2204, lb. nr. 207, 1877-1879 - Korrespondance