J. C. Jacobsens arkiv

1856-12-30

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

August Vogelius

Dokumentindhold

Om udlejning af Bryggeriet i Brolæggerstræde to August Vogelius.

Transskription


Gode Ven !Jeg har nu omhyggeligt overveiet det af Dem gjorte Spørgsmaal, om jeg vil leie Bryggeriet i Brolæggerstræde ud og jeg har ikke fundet, at der fra min Side kan være Noget derimod at erindre. Med Hensyn til Betingelserne for en Udleie maa jeg først meddele Dem, hvorledes jeg hidtil har beregnet Indtægterne af dette Bryggeri.Af Netto-Overskudet har jeg overført paa Rente-Konto som Leie af de til Bryggeriet hørende Localer med faste og løse Inventarium 1200 Rdlr. om Aaret. Af Driftscapitalen har jeg derimod ingen Rente beregnet. Derimod har Bryggeriets Konto været belastet med alle Udgifter til saavel det faste som det løse Inventariums Fornyelse og Vedligeholdelse samt til sædvanlige Reparaturer ved de til Bryggeriet hørende Dele af Bygningen. Ligeledes har Bryggeriet baaret Udgifterne til det Foder, som Hestene herfra Carlsberg fortære, naar de opholde sig i Byen. Efter Fradrag af disse og alle øvrige Udgifter har Bryggeriet i de sidste 5 Aar dog givet et Gjennemsnits Overskud af ca. 2400 Rdlr.Dersom jeg nu kunde leie Bryggeriet ud saaledes at alle de Udgifter, der hidtil ere førte dets Conto til Last, bleve mig uvedkommende, vilde jeg ikke fordre mere i Leie end de hidtil beregnede 1200 Rdlr. aarlige Renter af den i Bryggeriet med Inventarium staaende Kapital. Men hermed vilde De maaskee ikke kunne være tjent, da det er sandsynligt at der forestaaer om ikke lang Tid betydelige Reparationer og Fornyelser paa flere ældre Kar, Kjelderbjelker osv.Jeg har derfor tænkt mig 2 Alternativer, enten undtager jeg fra de Dele af Værket og Bygninger, som De skulde vedligeholde og fornye, enkelte af de kostbareste Gjenstande, f.Ex. Kjedlerne, Kar rene, Svalebakkerne, Køllekakkelovnen, Bjelkelagene, hvilke Gjenstande jeg da paatager mig at fornye imod at De refunderer mit Udlæg successive i 10 Aar med 1/10 aarlig, eller jeg overtager hele Vedligeholdelsen og Fornyelsen af Bygningerne og det faste Inventarium mod en Forøgelse i Leiesummen af 300 Rdlr. aarlig.Det løse Inventarium vil det være rigtigst, at De selv vedligeholder. Modtagelse og Aflevering skeer da efter en Liste som vedhæftes Kontracten.Jeg maa naturligvis indtil videre forbeholde mig at kunne benytte Gaardsrummet, Staldene og det ene Folkekammer paa den sædvanlige IViaade for Heste og Folk samt Vognene her fra Carlsberg, ligesom det fornødne Foder ogsaa maa leveres til Hestene, naar de opholde sig i Stalden, medmindre det skulde vise sig practisk udførbar at jeg holdt mit eget Foder derinde, i hvilket Fald jeg antager at en Refusion af 150 Rdlr. vilde være passende.Dersom jeg altsaa selv overtog Bygningernes og det faste Inventariums Fornyelse og Vedligeholdelse vilde Leien blive 1500 Rdlr. aarlig, og hvis jeg tillige selv kunde sørge for Foder til Carlsberg Hestene, vilde Lejen blive 1650 Rdlr.- Den Kjelder, jeg har leiet af Aagaard, som hidtil har været ført særskilt til Udgift, vilde blive at betale særskilt, hvis den ønskes bibeholdt. Alt Inventarium leveres complet i den Stand det forefindes (dog kan jeg for Øjeblikket ikke love at levere Sengklæder og Lagener).Med Hensyn til Overdragelsesmaaden, maa jeg bemærke, at jeg endnu ikke veed om jeg kan eller vil opgive mit Borgerskab og dermed min Borgerret og Valgberettigelse, hvilket afhænger af Kommunallovens Skjebne. Skulde jeg forblive i Kommunalbestyrelsen, er det vistnok nødvendigt, at Bryggeriet fremdeles drives i mit Navn, hvilket dog ikke udelukker at De ogsaa tager Borgerskab og at Leiekontractens Indhold bliver uforandret, medens Formen maaskee bliver som en Interessentskabs-Contract.Derimod er der en anden Vanskelighed, nemlig med hensyn til en passende. Bolig, thi i Stue Etagen i Brolæggerstræde vil der ikke kunne skee nogen Forandring i det nuværencae Arrangement, saa længe jeg maa beholde Contoir og Aftrædelsesværelse der, da jeg har tilsagt min Svigerinde den øvrige Deel af Etagen som Enkesæde saalænge jeg beholder Eiendommen. Der vil vel altsaa ikke være Andet for end at De overtager en af de andre Etager og leier ud hvad De ikke behøver.Jeg vil nu bede Dem overveie disse Puncter og derefter sige mig Deres Mening derom.
Deres hengivne Jacobsen.D. 30/12. 56.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-008-00094
Brolæggerstræde