J. C. Jacobsens arkiv

1878-02-17

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann skriver fra Rom, at Harald Jerichaus store billede Den lydiske slette i nærheden af Sardes er afsendt. Harald er meget syg af malaria og kan ikke selv skrive.

Transskription

Roma 17de Februar
 1878
 
 Høistærede Herr Captain
Sol er oppe og belyser alt Gjemboens Tage med sit glimmrende Skjær, men her i min Stue ser det trist ud, thi Harald er syg og sengeliggende alt i Uger! Det er Grunden hvorfor han ikke selv har skrevet Dem til haabende fra Dag til
 
Dag at kun[n]e blive istand dertil, men dette Haab har svigtet, thi endnu liggende i Seng og er saa afkræftet at han ikke kan røre en Finger.
Hans Tilstand der ikke er livsfarlig, men kan trække endnu lang Tid ud, er Følge at et Solstik i Nakken og Malariafeber.
Vil bare Gudske Tak de voldsomme Hovedsmerter
 
i Nakken alt for 8 Dage siden ophørte, og Feberen er ivapeeret [evaporeret], men der staar at frygte for Nervefeber ifald den[n]e nerveuse Afkræftelsestilstand blive ved.
Han er skredet vidt i sin kraftigste Virksomhed og 3 meget skjønne Billeder til vor Udstilling staae ufuldendte.
Deres Maleri har jeg igaar afsendt, og adresseret til Cam[m]eraad Truelsen.
Det er et stort Savn for mig ikke at see det mere.
 
 Jeg vil ikke spænde Deres Forventninger og maae De endelig ikke vente et glødende .... Billede. Men jeg tør sige Dem at der i alle Kunstnerkredse her kun er tale om Il Jerichaus Billede af Sardes, at der her fandt en heel Valfart af Folk sted i de sidste par Dage til Atelieret for at see det. Navnkundige Kunstnere have sagt, at de i deres Levetid ikke have seet bedre Arbeide, og at der i dette store Billede ikke var eet Punkt som kunde ønskes anderledes, eller som var svagt. Gud give at dette ikke maae være den unge begavede Kunstners Svanesang tænker jeg ved at see paa den bleg... Søn i Sengen.
 
 Dog har jeg ikke meddelt Jerichau hvor meget jeg ængster mig, fordi lægen udtrykkelig har erklæret at der ingen Livsfare er naar han besøger ham tre Gange daglig.- Min Søn bad mig at takke Dem for al Deres havte Godhed, han skriver selv, saa snart han kom[m]er sig.- Harald bad mig ogsaa bede Dem i hans Navn, at tillade at dette hans Billede maatte, foruden De har bestemt den Plads, faae

Leilighed at blive Seet i Tydskland og i Salon de Paris, det første mueligen til Efteraar, det andet i kommende Foraar, si bon vous semble, da dette for hans vordende carriere som med dette Billedes fremtoning kunde synes grundlagt, er af stor Vigtighed. Af en sædvanlig Bestiller kunde sligt ikke ventes, men en Mand som De, de har det aandiges Betydning for Øie vil muligvis ikke sige

nej til et Ønske der i sine Følger kan have en stor Vigtighed for en Kunst[n]ers Liv, og kunne tillige bidrage til at give dansk Kunst Betydning i Udlandet.
Hvad mine egne Ønske angaaende Frederiksborg vedkom[m]er, er De mueligen saa god ogsaa engang at give mig godhedsfuldt Lov. Jeg selv har ... færdige omtrent, som ret vilde have glædet mig at sende til Udstillingen men Sønnens Sygdom
[vertikalt over begge sider]
P. S. Den franske Academies Directeur, en anden meget betydelg fransk Maler og ... Harrods Fader og Søn have erklæret at Haralds store Billede til Dem aldeles have sine Qualiteter som Geromes ... til det store
x
Syn af Naturen og Simplicitet og Alvor, men med kraftigere Fordring og meget mere Farve end den franske Mesters. Blot der ingen sort .... at krandse Billedet paa Udstillingen ........  ængstelige Harald

forhindrer at de kunde sendes nu, og det bliver mig for dyrt senere hen at sende dem par Grande vitesse.
Deres Billede er afsendt par petite Vitesse. Tolden for Ram[m]en vil sandsynligvis ikke kun[n]e undgaaes, men den er jo langt billigere end den var blevet udført i Kbhvn og Guldet er bedre. Regningen paa Kassen vil følge med Speditørens Regning for Speditionen, den er udført ifølge Aftale at Billedet sendes i Ram[m]e i flad Kasse. Jeg vil bede Dem om godhedsfuldt at ville bemyndige Cam[m]eraad Truelsen at gjøre Udlæggene paa Deres Vegne for at undgaae .... Tidsspilde
[vertikalt i venstre margen]
Idet jeg anbefaler mig Dem Deres Frue og kjære Børn er jeg Deres Dem højagtelsesfuldt og ærbødigst hengivne
Elisabeth Jerichau

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Rom
København
Carlsberg Arkiv. Familiearkivet