J. C. Jacobsens arkiv

1874-04-23

Dokumentindhold

Om placering af buster og malerier i Det Kongelige Teaters foyer.

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl
 
Idet jeg hermed fremsender de cirkulerede Sager, bør jeg ikke undlade at gjøre opmærksom paa, at forsaavidt man ved Spørgsmaalet om Medaillonerne gaaer ud fra mit Tilbud om at bekoste Anskaffelsen af 9 Marmorbüster til Foyeren, da er - som jeg udtalte i Mødet - dette Tilbud betinget af eller rettere givet i den Forudsætnng at Anbringelsen af Malerier i "Foyeren" d.v.s. den egentlige Foyer og ikke den krumme Korridor, opgives og at Busterne anbringes i denne Foyer, hvis Decoration jeg antager man vil bringe i Harmonie med en saadan Anbringelse af plastiske Kunstværker.Denne Meddelelse troer jeg at burde give Dem for at forebygge enhver

Misforstaaelse, da jeg ved en Samtale med Architect Petersen idag fik det Indtryk, at Architecterne endnu ikke havde opgivet Tanken om Malerier i den egentlige Foyer.
 
Med sand Høiagtelse
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
d 23/4. 74
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Det Kongelige Teater, filantropi, mæcenvirksomhed