J. C. Jacobsens arkiv

1886-04-25

Dokumentindhold

Kopi af brev afsendt til Faustman & Östberg om arbejdet med kopiering af statuerne til Neptunfontænen. J. C. Jacobsen håber at få statuerne at se ved sit kommende besøg i Stockholm.

Transskription

Copi
 
Carlsberg 25/4-86
 
Herr Faustman & Østberg
Stockholm
 
Det har glædet mig meget af Deres ærede Brev af 22 d.M. at erfare at Støbningen af Fontaine-Statuerne til Frborg er saavidt fremskreden, at der er Udsigt til at hele Bestillingen kan blive færdig allerede i November d.A. Jeg haaber at faa Leilighed til at besøge Stockholm i August Maaned og at jeg da vil have den Fornøielse at see den større Del af Statuerne støbte.
Da Neptunfontainen skal være et Monument til Erindring om Kong Christian d. 4des Virksomhed som Bygmester af Frborg Slot, er der vigtigt at Inscriptionen med

Mesterens Navn og Aarstallet 1617 anbringes paa Plinten under Neptun Statuen, men dersom der er Plads, bør der tilføies: "Copi, udført af Faustman & Østberg 1886".
 
Med udmærket Høiagtelse
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Stockholm
FA 2-011-00006, F5
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, Neptunfontænen, mæcenvirksomhed