J. C. Jacobsens arkiv

1877-05-21

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

Rejsebrev fra Frankrig bl.a. med beskrivelse af besøg i Fontainebleau, hos Gloxin i Lyon, gensynet med Blois og dets betydning for J. C. Jacobsens planer med hensyn til indretningen af Frederiksborg Slot. Brevet slutter med de videre planer for rejsen, der bl.a. skal gå til Triest, Bologna og Ravenna. 

Transskription

Marseille. Grand Hotel de Marseilles
Mandag Aften d 21 Mai 77


Kjære Laura!
Skjøndt jeg har kjørt paa Jernbane sidste Nat og fremdeles hele Dagen, er det dog endnu, Kl. 9½, for tidligt at gaae til Sengs og jeg vil derfor bruge en Aftentime til at fortsætte mine Reise Erindringer før de udvidskes. Men hvor var det jeg slap ? Det var nok i Paris i Mandags Morges d 14 ? Jeg synes at jeg har fortalt at jeg var i Grand Opera med mine danske Venner og saa Faust med Mdlles. Caraalho som Margrethe, men som ikke mere var tilfredsstillende, og at jeg var i Fontainebleau, som vi nød i det skjønneste Veir.- Om Mandagen spiste Johannes, Glosimodt og Lange Müller hos mig ved Table d'Hote hvor jeg tog Afsked med Professor Munch og hans Kone og med Jernstøber Heegaard og hans Frue, som er meget livlig og sagde at hun var i Famile med Ottilie, men hvorledes kan jeg som sædvanlig ikke huske.
Johannes, L. Müller og jeg flanerede derefter paa Boulevarden og i Champs Elysées indtil Kl. 10, da jeg maatte tage Afsked med dem for at pakke mine Reisesager til Afreisen næste Morgen. Den elskværdige Johannes kom dog atter om Morgenen paa Stationen for at tage endelig Afsked fra mig men jeg følte derefter i de første Dage Savnet af de kjære Venners Selskab saameget stærkere. Det er lidt uheldigt at begynde en Reise med et Ophold i Paris, det patentserede Livs By, thi derefter synes Alt, især de mindre Byer med deres Smaakjøbstadsliv flaut og kjedeligt.

Slottet i Blois fornøiede det mig meget at gjensee og jeg saa Adskilligt som har Interesse med Hensyn til mine Frederiksborg Projecter. I Orleans og Bourges interesserede det mig vel ogsaa at see de gamle Kirker, m. m. men jeg er ikke mere saa fortrolig med Architecturens historiske Udvikling som tidligere, saa at jeg ikke kan betragte slige Gjenstande med det kyndige Øie, som først giver dem en sand Betydning. Det samme gjælder, om end i mindre Grad, om Malerier, men jeg tænker jeg skal opfriske min Kundskab i Kunsthistorie naar jeg kommer til Florenz, skjøndt jeg har en Fornemmelse af at jeg er ude over "Lehr- und Wanderjahre" d.v.s. i denne Retning, thi jeg troer og haaber at jeg til min sidste Stund ikke skal tabe Lysten og Evnen til at lære. Men nu concentreres min Tilbøjelighed i den Henseende mere og mere til det, der vedkommende mit egentlige Kald, som Brygger, Bygmester, og Statsborger.- I Lyon opsøgte jeg strax Gloxins, som modtoge mig med den største Hjertelighed og vare utrættelige i at vise mig Opmærksomhed. Da jeg kom ind i Byen saae jeg at man var ivrigt beskjæftiget med at pynte Gader og Huse med Flag, Guirlander etc. og erfarede snart, at der skulde være en festlig Sammenkomst af Sang og Musikforeninger fra en Mængde Byer i Frankrig og Schweitz.- Festen begyndte Løverdag Aften med en colossal "Retraite", d.v.s en Tappenstreg, med Fakler, som drog gjennem de illuminerede Gader, blandt hvilke Rue de Lyon, hvor mit Hotel laae, men uheldigviis havde jeg ikke faaet Vindue ud til Hovedgaden; dog lykkedes det mig at faae et Extra Værelse med Vindue til denne Gade, hvor jeg kunde indbyde Gloxin's

til at komme og se dette smukke Optog, som fik den største Interesse ved den umaadelige, livligt bevægede, Menneskemasse som opfyldte hver Tomme af Gaden og Pladserne saalangt man kunde øine.- Da der næste Middag skulde være et endnu langt større Optog gjennem samme Gade af de talrige over 100 Foreninger for instrumental Musik (blæsende Instrumenter) med deres luxuriøse Bannere, indbød jeg Gloxin's (inclusive hans Broder og Børnene) til at spise Frokost hos mig i Hotellet og jeg leiede dertil Salonen paa 1ste Sal midt i Hotellet, fra hvis Altan vi efter Frokosten saae hele Toget defilere forbi os. Veiret var uheldigviis ikke heldigt; af og til faldt der Regn og det var da morsomt at hele Gaden fra Ende til anden saa at sige brolagt med Parapluier. Vi overværede derefter i endnu slettere Veir Uddelingen af Præmier til de musikalske Foreninger som havde udmærket sig, hvilket fandt sted paa Pladsen Belsaar (hvor jeg fik Leilighed til at see den bekjendte General Bourbaki) derefter kjørte jeg hjem til Gloxin's og spiste til Middag hos dem, tog derpaa Afsked med den elskværdige Mdll Sophie, den vakre lille Roger og den søde, livlige Gabrielle, hvorimod Gloxin's fulgte mig til Hotellet og dér sagde mig Farvel, med Hilsener til dig, Carl og Ottilie.- Jeg havde bestilt Sove Coupé paa Jernbanen som jeg ogsaa fik og hvilede derfor godt, men Søvnen var ikke synderlig rolig.- Da jeg kom hertil imorges, erfarede jeg at man i Marseille er mere nøieregnende med at lukke Alt om Søndagen end i Paris, vel ikke fordi man er mere "hellig", men fordi man ikke er saa arbeidsom og gjerne vil holde Ferie. Som Følge heraf kunde jeg ikke idag see hverken
[på langs]
Her er endnu ikke kommen Brev fra Hjemmet. Derimod modtog imorges Brev fra Assessor Petersen fra Florenz, hvorfra han dog allerede er bortreist. Jeg svarede alligevel, da mit Brev maaske bliver sendt efter ham fra hans Logis i Florenz

Veltens Bryggeri eller nogen af de andre Fabriker, hvori der er nye Iismaskiner, i Virksomhed og jeg maa derfor blive her endnu i Morgen.- Jeg har derfor benyttet Dagen til at gjennemvandre Byen paa langs og tværs fra Chateau d'Eau med zoologisk Have til Joliette og alle Dokkerne hvor jeg saa Havnebanen netop saaledes som jeg har forstaaet at den skulde være paa Gl Holm. Da jeg havde travet omkring til Kl 4, var jeg dog træt og echauffé og hvilede mig derfor timestid paa en Sopha, hvorpaa jeg tog en Vogn som kjørte mig gjennem Prado og Chemin de Ceinture til "Roubion" med den deilige Udsigt over Middelhavet, hvor jeg spiste til Middag, blandt andet smaae Skaldyr fra Havet (som ikke smagte ilde, naar de bleve godt pebrede). Derpaa kjørte jeg tilbage til Byen og var en Timestid i Casinó, en brillant stor Cafée med Tilskuerpladser, med Musik, Sang og dramatiske og acrobatiske Forestillinger, som ikke vare synderligt morsomme, men det hele var meget anstændigt. Nu er Kl 11 og jeg vil vil søge Hvile.

Tirsdag Eftermiddag.

Idag har jeg færdedes i Forretninger, men naar jeg har spist til Middag, gaar eller kjører jeg op til Notre Dame de la Garde for at see Solen gaa ned. Imorgen tidlig tager jeg til Nizza og kommer saaledes 1 Dag senere til Genua og Florenz end jeg forleden angav. Jeg antager at blive i Florenz med Excursioner til d 3 Juni inclusive at gaae d 4de til Bologna og Ravenna (eller maaske til Mantua) at komme til Venedig d 8de, blive dér til d 11te eller 12te, i Triest 13de og 14de til Wien d 15de; i Wien 16-17-18 til München d 19de; i München 20-22 til Hamborg d. 24 Aften og i Kbhvn d 25 Formiddag
 
[på langs]
At jeg befinder mig vel, er det overflødigt at sige. Gid I Alle derhjemme maa have det ligesaagodt! Hils alle Venner og Bekjendte fra Din 
Jacobsen (Her er endnu ikke kommen Breve fra Hjemmet.)

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Marseille
København
FA 2-021-00058; F7
Rejsebrev, rejsebreve