J. C. Jacobsens arkiv

1866-05-28

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender meget faderligt brev til Carl med understregning af vigtigheden af, at Carl lærer såvel fysik og kemi som sprog.

Transskription

 Mandag 28 Mai 66.

Kjære Carl !
Dit Brev fra i Torsdags modtog jeg først idag. Da jeg deraf seer, at Du er flyttet allerede igaar, iler jeg med at sige Dig, at vi skreve Dig til i Fredags under den gl Adressse: Hôtel Byron, hvor vort Brev saaledes bliver afleveret idag og hvor Du maa søge det.- Jeg fik ogsaa idag Brev fra Dupont & D, hvori de meldte, at min nye Bestilling vilde blive besørget udført.
Jeg blev heel forskrækket over det "rædsomme Humeur" Du begynder med at omtale, men haaber, at det dog kun er et stærkt Udtryk for en høist fortrædelig Stemning i det første Øieblik.- Det er tilvisse fortrædeligt nok at der ikke brygges i Paris men efter Dit forrige Brev har Du dog næppe kunnet betragte dine forventede Arbeider i Puteaux, som en Hovedbeskjæftigelse og Forrykkelsen af din Virksomhedsplan forekommer mig derfor ikke at kunne være særdeles stor X) Da jeg har forklaret dit længere Ophold i Paris for vore Venner med at Du vil studere Bryggeriet  i Puteaux, omtaler jeg ikke for dem, at dette saagodtsom er opgivet. I hvert Fald maa Du nu tage Dit Parti og vælge en Hoved-beskjæftigelse, thi uden en saadan faaer Livet ikke det fornødne Indhold

og man føler stadig Utilfredshed over at Tiden ikke bliver tilbørlig anvendt og at man ikke mærker noget bestemt Resultat. Denne Følelse vil sikkert være endnu stærkere paa et fremmed Sted end i Hjemmet.
Men hvad skal være Hovedvirksomheden i de nærmeste Maaneder? Jeg vil ikke tilraade at gaa til Elsass nu; det har jeg tidligere udviklet mine Grunde til.- Jeg ønskede ogsaa helst at du kunde blive i Paris indtil de bestilte Sager ere færdige; ellers maatte jeg knytte Forbindelse med en Commissionair dér paa Stedet. I Marseille er det tvivlsomt om Du vilde have tilstrækkelig Beskjæftigelse fra nu til Efteraaret.- Det rigtige synes saaledes at være, at forblive i Paris indtil videre. Dér vil der være Leilighed til 2 Beskjæftigelser, som Du ogsaa nævner Sproget og Chemie & Physik.- Studiet af Fransk har Du tidligere ikke lagt saa megen Vægt paa, som jeg, men jeg kan næppe troe Andet, end at der nu maa føle en større Trang til at tilegne dig det grundigt især da du ikke elsker Tydsk - 

Hvis saa er, forekommer det mig, at Du bør kaste dig derover med hele Din Energie, medens Du er under de gunstigste Betingelser derfor. Du vil snart spore Resultater, som ville animere Dig til forøget, intensiv Virksomhed i denne retning. Jeg talte forleden Dag i Athenæum med Haxthausen (fra hvem jeg skal hilse Dig) og spurgte ham om han kjendte en god Sproglærer for Danske. Han anbefalede en Dame (Navnet sagde han ikke) som de fleste Danske havde læst med, bl.A vor Ven Gjede, som ifjor roste hende og anbefalede mig at søge hendeX) naar jeg seer Gjede skal jeg fae hendes 
Navn at vide, men du kan vistnok let opspørge hende i Café de la Regence. Hun giver ikke alene Taleøvelser men underviser ogsaa i Grammatik. Hun kan jo ogsaa meget godt rette de Stile, du skriver efter Dansk - thi Stiil maa Du skrive og en Lærer maa Du benytte, ellers bliver Fremgangen ikke tilfredsstillende, det fornemmer jeg bedst ved at se hen til Resultatet af mine Øvelser nu og ifjor uagtet jeg langtfra kan concentrere min Opmærksomhed saaledes paa det Franske, som jeg gjerne vilde. Haxthausen anbefalede ogsaa meget, at høre Forelæsninger i en eller anden Retning, at besøge Théâtre francais

flittigt og at passiare (causerie), helst i Familiekredse.- Skulde det ikke lykkes Dig - hvad jeg dog haaber - at faa saamegen Interesse for det Franske, at dette kan blive Hovedsagen for Dig, seer jeg ikke rettere, end at Du maa kaste Dig med fuld Kraft over Chemien og Physiken det vil ikke være Dig vanskeligt at faae de fornødne Bøger enten tilkjøbs eller fra de fortrinlige Bibliotheker. Forelæsninger og Laboratorier ville ogsaa være tilgjængelige og jeg antager at Esquiron vil kunne give Dig gode Raad angaaende Benyttelsen deraf. At indskrænke dig til at studere hjemme paa egen Haand vil ligesaalidt være tilfredsstillende med Chemien som med Sproget.- Overvei nu og vælg! men tøv ikke for længe! Udflugter i Omegnen ville være en gavnlig Recreation.- Hermed Brev med Vexel til Lachapelle Glover. See til, at komme i Passiar med ham. Saasnart jeg faaer Photographierne, skriver jeg til V. Mons. i det bedste Fransk jeg kan præstere -
Din Moder, Nicoline, Anna og Marie hilse Dig.
[på langs]
Idag er det 12 Aar siden vi havde det første Selskab paa Carlsberg.- Jeg glemmer aldrig Frants Djørups Skaal for Dig, "Jacobsen's bedste Haab".- Dette Haab lever usvækket hos Din Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
uddannelse