J. C. Jacobsens arkiv

1867-11-01

Dokumentindhold

Ansøgning om byggetilladelse.

Transskription


Carlsberg 1st Novbr 1867
 
Til Bygningsinspectionen for Frederiksberg District.
 
Hermed tillader jeg mig at fremsende Tegninger in doplo af en projecteret Bygning, bestemt til Sædemagazin, hvorunder anlægges underjordiske Lagerkjeldere og Iisbeholdere.Disse Bygninger danne, som alt vil sees, Fortsættelsen af de under 10 Juli 1860 approberede Bygninger og have, som Tversnittene udvise, den samme Konstruction og de samme Muurtykkelser, som hine. Derimod vil der tildeels blive anvendt Bjelker og Dragere af Jern istedetfor tidligere af Træ.- Paa den nye Bygnings søndre Side bliver der opført en bedækket Gang og et stort, aabent Skuur, heelt construeret af Jern til Begning af Fade.- Jordudgravningen er tildeels udført i den fulde Dybde og Anlæget af Kjelderens Muure agtes paabegyndt strax.-
 
Ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 
vert
Det anmeldte Bygningsforetagende approbere paa Betingelse af at Bygningslovens Forskrifter nøie iagttages ved Udførelsen.-Frederiksberg Byg. Inspr. d. 5te November 1867
H C H Wolff (?)

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 0000075101
Carlsberg, ndustriel arkæologi, bryggeriteknologi, bryggeriindretning