J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-31

Dokumentindhold

Om udvidelsen af det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot til også at omfatte Prinsessefløjen. J. C. Jacobsen tilbyder at betale udgifterne.

Transskription

Til
Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopførelse
 
Da Bestyrelsen for det ved Hans Majestæts allerhøieste Rescript af 5.te April 1878 oprettede nationalhistoriske Museum i Frederiksborg Slots Kongefløi er kommen til den Erkjendelse, at denne Fløi ikke vil være tilstrækkelig til, i Overensstemmelse med den allerhøieste Resolution om Museets Oprettelse at rumme de historiske Minder fra Danmarks Historie i Fortid, Nutid og Fremtid, agter den at indgive et Andragende til Hans Majestæt om, at den allerhøieste Resolution om Kongefløiens Benyttelse til Museum maa udvides til ogsaa at omfatte Prindsessefløien.
I denne Anledning undlader jeg ikke at meddele den ærede Komitee, at jeg er villig til, saafremt det ovennævnte Andragende fra Museumsbestyrelsen maatte vinde Hans Majestæts Bifald, at udrede Bekostningerne ved Restaurationen af Localerne i Prindsessefløien i samme Stil som i Kongefløien og i Overensstemmelse med en Plan, som Herr Etatsraad Meldahl har lovet at ville udarbeide.
Den dertil fornødne Sum vil ifølge Herr Etatsraad Meldahls Erklæring i intet Fald overstige 200.000 Kroner, hvilken Sum jeg hermed tilbyder at stille til den ærede Komitees Disposition i det nævnte Øiemed.

Carlsberg d 31.te August 1880.
 
Ærbødigst

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj ,_4-1880-81_A
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed