J. C. Jacobsens arkiv

1885-09-12

Dokumentindhold

Beretning til bestyrelsen om forløbet af bestillingen af statuerne til Neptunfontænen.

Transskription

Beretning
til Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum
paa Frederiksborg.

Ifølge den ærede Bestyrelses Opfordring har jeg under mit Ophold i Stockholm i afvigte Juli Maaned søgt Oplysning om hvorvidt Museet kunde vente at erholde Tilladelse til at lade tage Gibsafstøbninger af de Bronzefigurer, som tidligere hørte til Neptuns - og Løve-Fontainerne paa Frederiksborg og som nu findes paa og ved Drottningholm Slot, i hvilken Anledning jeg henvendte mig med Forespørgsel til Bestyeren for Statens Kunstsamlinger, Hr Rigsantiquar Hildebrand, som med største Forekommenhed erklærede, at der Intet skulde være til Hinder for en saadan Afstøbning.
Ved nærmere at betragte Statuerne og ved en Samtale med Grev Rosen kom jeg imidlertid til den Overbeviisning at det vilde være særdeles ønskeligt strax af faae dem afstøbte i Bronze i Stockholm under Ledelse af en anset Kunstner, som har Originalerne for Øie, istedetfor at sende Gibsmodellerne til Kjøbenhavn og lade dem og ciselere her, og jeg indledede derfor Forhandlinger med Hr Billedhugger Børjeson og Bronzestøberne Faustman & Østberg, som have støbt flere monumentale Bronzestatuer til almindelig Tilfredshed og for Øieblikket ere beskjæftigede med at støbe Børjesons Statue af Gejer; der skal opstilles foran Universitetet i Upsala.
Resultatet af disse Forhandlinger foreligger nu i den hoslagte Korrespondance og Kontract.


1.) I Skrivelse af 19 August tilbyde Dherr Faustmann & Østberg med Bistand af Hr Børjeson at levere de 16 Statuer til Neptunsfontainen for 39.800 Kroner.
2.) Dette Tilbud antog jeg "paa Museets Vegne" i Skrivelse af 22de August hvoraf Gjenpart vedlægges.
3.) Ved Skrivelse af 2den Septbr fremsendte Fabricanterne Contract af samme Datum, hvori de i Forbindelse med Hr Børjeson forpligte sig til at præstere den tilbudte Leverance.
4.) Af denne Contract som blev udfærdiget in duplo, vedlægges her det af Fabricanterne og Hr Børjeson underskrevne Exemplar. Det andet Exemplar forsynede jeg med min Underskrift, saalydende: "Ifølge Bemyndigelse af Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg". "J. C. Jacobsen. Gl. Carlsberg"
5.) hvorpaa jeg tilbagesendte det, ledsaget af en Skrivelse af 4de Septbr. hvoraf Gjenpart vedlægges, hvori jeg fastslog at vi maatte gjøre Regning paa at den hele Levering vilde blive præsteret i den forudsatte Tid af circa 1½ Aar, hvorfor jeg anmode Fabricanterne om endvidere at levere den quindelige Figur med Svane og Amorin, som har staaet paa Løve-Fontainen i den indre Slotsgaard og som ved en Misforstaaelse var bleven udeladt af Kontracten.
6.) I Skrivelse, som ligeledes vedlægges, af 10 Septbr meddele Fabrikanterne Tilstaaelse for Modtagelsen af den første à Conto Betaling i henhold til Contracten, til Beløb 13,267 Kroner, hvortil de føie Tilsagn om Svar med den næste Post paa den senere Bestilling af den 17de StatueDer er saaledes al Grund til at vente, at Museet om c 1½ Aar vil være i Besiddelse af samtlige 17 Bronzestatuer til Christian 4des Fontainer i begge Slotsgaard paa Frederiksborg.

ærbødigst
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 12te September 1885.


Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 64-1884-85
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, Neptunfontænen, mæcenvirksomhed