J. C. Jacobsens arkiv

1884-06-24

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Agnes Bertelsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver fra München om sine rejseplaner. Han vil rejse til Verona og Marseille. Han har i aviserne intet læst om koleraepidemien i Frankrig.

Transskription

München Tirsdag Aften
den 24de

Kjære Frøken Bertelsen

Før jeg i Morgen Formiddag reiser herfra til Verona, maa jeg takke for Telegrammet med 3 Underskrifter. Jeg har dog hverken i de franske eller i de tyske Blade fundet et Ord om Cholera i Toulon.- I hvert Fald gaaer jeg til Turin, hvor jeg bliver 1 Dag og dersom Deres onde Spaadom skulde bekræfte sig, gaaer jeg fra Turin over Mont Cenis først til Lyon, hvor jeg da kan faae nærmere Underretning. Jeg har haft en heel Del Uleilighed for at finde Poul V, men omsider lykkedes det idag og vi have spist til Middag sammen og talte nogle Timer sammen i Aften. Han har det godt og arbeider flittigt med at tegne Hoveder efter levende Model

for en anseet Lærer Heim. Naar hans Prøvearbeider til Efteraaret skal forvises i Academiet faaer han først at vide hvor store Fremskridt han har gjort og i hvilken af Academiet Skoler han kommer til at fortsætte sine Studier. Hans Udtalelser derom forekom mig meget fornuftige og han gjorde i det hele et godt Indtryk paa mig. Jeg har havt Brev fra min Kone fra Berlin, hvor hun havde det godt og saae sig godt om.
Tak for Dagbladet. Send mig et Nummer deraf til Marseille, saasnart Udfaldet af Valgene meddeles deri.
Jeg har nu pakket min Kuffert og er træt og da Kl er 11½ maa jeg slutte. Hils alle, ogsaa Pasteurs, og Ottilie og Theodora og vær selv venligst hilset fra

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Bed Hr Bang at oversætte min Artikel i det sidste Nummer af Fasbenders Tidsskrift paa Fransk og levere Dem den, for at De kan give Pasteurs den. Jeg har nemlig deri omtalt Pasteur seniors Lære om Bryggeriet. Jeg vil jo gjerne vide hvornaar Pasteur kommer hertil, for at jeg kan indrette min Reiseplan derefter. Jeg kan ikke komme hjem før den 24de men det kunde være at et Par Dages Forlængelse kunde blive af Betydning.Faaer jeg ingen Underretning, kommer jeg hjem præcis den 24de.
Det er tidsnok at jeg faaer Underretning i Lyon til den 5te eller i Wiesbaden til den 12te Juli begge Steder poste restante.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
München
J.C. Jacobsens brevpapir
København
FA 4-001-00011; F7
Rejsebrev, kolera, rejsebreve