J. C. Jacobsens arkiv

1882-04-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Carl skriver et særdeles vredt og velformuleret brev til sin far om sin haves ødelæggelse. J. C. Jacobsen har påbegyndt udgravninger til ny lagerkældere, der vil ødelægge Carls have.

Transskription

Ny Carlsberg
18-4-82

Jeg modtog i dag Meddelelse at Udgravninger til de nye Kjældrere skulde begynde og paa en saadan Maade at min Haves Ødelæggelse derved er bleven en Kjendsgjerning.
Jeg anseer det for min Pligt i den Anledning at fremsætte 2 Bemærkninger, som jeg dog ikke gjerne vil lade passere vore Advocater, og som jeg derfor stiller som en directe Henvendelse, og da det formeentlig bliver den sidste Du i dette Liv modtage fra mig vil Du maaske finde Tid til at læse den.
Den første Bemærkning angaaer kun mig selv; Jeg finder det

forunderligt, at Du der tilforn har lagt saamegen Vægt paa Exemplets Magt ved at ødelægge min Have giver et Exempel paa hvormegen Betydning Du anseer en Haves Plan at have, da Du dog ved dit Testamente har lagt din Haves Skjæbne og Dit Hjems Hygge for en saa stor Deel i min Haand.
Derfor forundrer det mig endnu at Du ikke foretrak at lade mit Hjem ubeskaaret for mig og beholde Dit eget ubeskaaret for Carlsberg fondet.
Den anden Betragtning angaaer nærmest Dig

Da jeg for to Aar siden vilde anlægge min Have, spurgte jeg Dig udtrykkelig om jeg maatte medtage den Grund til Haven, som ikke tilhørte mig, som jeg kun havde i Leie; dertil svarede Du ikke blot ja men opfordrede mig endog til at tage saameget af Fru Halberstads Have ind som jeg vilde. Da Du selv er havekyndig og veed at en Haves Plan ligesaavel er et Hele som en Bygning og at en Have ikke anlægges for et Aar eller to, var Dit Ord mig nok og idet jeg stolede paa at Du ikke brød Dit Ord lagde jeg ikke Vægt paa at faae den Kjøbecontract underskreven og stemplet, som laae hos M. Lunn og som ikke var bleven stemplet og

underskreven af den Grund at den jo efter Dit Udsagn ikke behøvede det, da jeg jo nu havde faaet Grunden sikkret ved Leien.
Da Din Hukommelse har lidt en Deel i de senere Aar er det muligt at Du ikke erindrer nøie hvad Du har sagt eller tænkt, derfor har jeg meent at burde minde Dig om dette, da Du ved at bryde min Haves Hegn bryder dit Ord.

Din ærbødige
Carl Jacobsen

Hr  J. C. Jacobsen


Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-016-00126
Carlsberg, Familiestrid, Ny Carlsberg